Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała Nr LXXXII/486/2023 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 • 15 listopada 2023 13:01

Przejdź do wpisu

Uchwała Intencyjna Nr LXXXII/485/2023 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do współfinansowania oraz zabezpieczenia środków finansowych na realizację w ramach Programu Sportowa Polska projektu ,, Budowa 2 budynków zaplecza szatniowo ..."

 • 15 listopada 2023 12:59

Uchwała Intencyjna Nr LXXXII/485/2023 Rady Gminy Orły  w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do współfinansowania oraz zabezpieczenia środków finansowych na realizację w ramach Programu Sportowa Polska projektu ,, Budowa 2 budynków zaplecza szatniowo – sanitarnego
w miejscowości Trójczyce i Kaszyce ”

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXXXII/484/2023 uchylająca własną uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Orły na rzecz Koła Gospodyń Wiejskich Duńkowiczki w miejscowości Duńkowiczki

 • 15 listopada 2023 12:52

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXXXII/483/2023 uchylająca własną uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Orły na rzecz Koła Gospodyń Wiejskich Kaszyce w miejscowości Kaszyce

 • 15 listopada 2023 12:37

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXXXII/482/2023 w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Orłach

 • 15 listopada 2023 12:34

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXXXII/481/2023 w sprawie warunków udzielenia bonifikat od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych

 • 15 listopada 2023 12:32

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXXXII/480/2023 w sprawie zasad przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.

 • 15 listopada 2023 12:28

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXXXII/479/2023 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu

 • 15 listopada 2023 12:25

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXXXII/478/2023 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Orły na 2024r.

 • 15 listopada 2023 12:23

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXXXII/477/2023 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości położonych na terenie Gminy Orły na 2024r.

 • 15 listopada 2023 12:21

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXXXII/476/2023 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Przemyskiego w 2023r.

 • 15 listopada 2023 12:19

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXXXII/475/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2023r.

 • 15 listopada 2023 12:15

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXXXI/474/2023 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Orły na rzecz Koła Gospodyń Wiejskich w Duńkowiczkach

 • 25 października 2023 13:51

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXXXI/473/2023 w sprawie zmiany uchwały LXXX/464/2023 Rady Gminy Orły z dnia 31 sierpnia 2023r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 • 25 października 2023 13:47

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXXXI/472/2023 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Orły na rzecz Koła Gospodyń Wiejskich w Kaszycach

 • 25 października 2023 13:45

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXXXI/471/2023 w sprawie udzielenia w roku 2024 dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej w Walawie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

 • 25 października 2023 13:42

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXXXI/470/2023 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Gminy w budżecie na 2023r.

 • 25 października 2023 13:39

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXXXI/469/2023 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orły,

 • 25 października 2023 13:37

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXXXI/468/2023 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Orłach

 • 25 października 2023 13:34

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXXXI/467/2023 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2023r.

 • 25 października 2023 13:31

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXXXI/466/2023 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Przemyślu na kadencję od 2024 r. do 2027 r.

 • 25 października 2023 13:15

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXXX/465/2023 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej przyznane na pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe oraz zasiłki celowe

 • 13 września 2023 12:17

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXXX/464/2023 w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 • 13 września 2023 12:09

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXXX/ 463/2023 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orły

 • 13 września 2023 12:05

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXXX/462/2023 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2023r.

 • 13 września 2023 12:03

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXXIX/461/2023 w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Orły

 • 09 sierpnia 2023 11:57

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXXIX/460/2023 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie informacji o kandydatach na ławników

 • 09 sierpnia 2023 11:51

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXXIX/459/2023 sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr LXVII/397/2022 Rady Gminy Orły z dnia 30 listopada 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oznaczonej jako działki Nr 141/1, 141/2, 5041 obręb Ciemięrzowice

 • 09 sierpnia 2023 11:48

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXXIX/458/2023 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2023r.

 • 09 sierpnia 2023 11:45

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXXVIII/457/2023 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2023r.

 • 25 lipca 2023 15:40

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXXVII/456/2023 w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników

 • 25 lipca 2023 15:29

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXXVII/ 454/2023 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orły

 • 25 lipca 2023 15:25

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXXVII/455/2023 zmieniająca uchwałę Nr X/68/19 Rady Gminy Orły z dnia 28 maja 2019r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej ...

 • 25 lipca 2023 15:15

Uchwała Nr LXXVII/455/2023

Rady Gminy Orły z dnia 22 czerwca 2023r.

zmieniająca uchwałę Nr X/68/19 Rady Gminy Orły z dnia 28 maja 2019r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej dla Gminnego Zakładu Usług Wodnych  w Orłach oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orłach

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXXVII/453/2023 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2023r.

 • 25 lipca 2023 15:01

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXXVII/452/2023 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Przemyskiego w 2023r.

 • 25 lipca 2023 14:54

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXXVII/451/2023 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Orły z tytułu wykonania budżetu Gminy Orły za 2022r.

 • 25 lipca 2023 14:50

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXXVII/450/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Orły za 2022r.

 • 25 lipca 2023 14:48

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXXVII/449/2023 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania

 • 25 lipca 2023 14:44

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXXVII/448/2023 w sprawie przyjecia raportu z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i ...

 • 25 lipca 2023 14:41

Uchwała Nr LXXVIII/448/2023 

Rady Gminy Orły z dnia 22 czerwca 2023r.

w sprawie  przyjęcia raportu z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 i efektów jego realizacji za rok 2022

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXXVI/447/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oznaczonych jako działki nr 129/2 i 5020 obręb Ciemięrzowice.

 • 27 czerwca 2023 12:49

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXXVI/446/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu użytkowego w miejscowości Czarna Górna w drodze przetargu

 • 27 czerwca 2023 12:48

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXXVI/445/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Orły

 • 27 czerwca 2023 12:46

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXXVI/444/2023 w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników produktami rolnymi lub spożywczymi oraz regulaminu tego handlu

 • 27 czerwca 2023 12:44

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXXVI/443/2023 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2023 r.

 • 27 czerwca 2023 12:41

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXXV/442/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powołania Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) ...

 • 12 maja 2023 09:24

Uchwała Nr LXXV/442/2023

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powołania Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) mającego na celu współpracę jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Przemyśl służącą realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXXV/441/2023 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn.,,Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego...

 • 12 maja 2023 09:18

Uchwała Nr LXXV/440/2023

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn.,,Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: ,,Podkarpackie - żyj i oddychaj" - LIFE PODKARPACKIE

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXXV/440/2023 w sprawie obrony dobrego imienia św. Jana Pawła II

 • 12 maja 2023 09:11

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXXV/439/2023 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2023r

 • 12 maja 2023 09:06

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXXIV/438/2023 w sprawie przyjęcia ,, Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Orły w 2023 roku”.

 • 06 kwietnia 2023 09:38

Przejdź do wpisu

Uchwała intencyjna Nr LXXIV/437/2023 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do współfinansowania oraz zabezpieczenia środków finansowych na realizację przez Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl...

 • 06 kwietnia 2023 09:33

Uchwała Intencyjna Nr LXXIV/437/2023

Rady Gminy Orły z dnia 14 marca 2023r.

w sprawie woli przystąpienia do współfinansowania oraz zabezpieczenia środków finansowych na realizację przez Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład projektu
,,Prace remontowo – konserwatorskie Fortu XI Duńkowiczki - ,,Brama Twierdzy Przemyśl”,

Przejdź do wpisu

Powrót