Menu Podmiotowe menu ikonka

Obwieszczenie Marszałka Wójewództwa Podkarpackiego w sprawie podziału na obwody łowieckie

 • 07 grudnia 2023 13:55

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Orły z dnia 6 grudnia 2023 roku w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i rad Sołeckich w Gminie Orły

 • 07 grudnia 2023 12:38

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 118(2023 Wójta Gmyny Orły z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkola samorządowego, oddzialów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz punktów przedszkolnych prowadzonych w roku 2024/2025

 • 05 grudnia 2023 13:11

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 117(2023 Wójta Gmyny Orły z dnia 21 listopada 2023 r w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkola samorządowego, oddzialów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz punktów przedszkolnych prowadzonych w roku 2023/2024

 • 05 grudnia 2023 13:08

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 121/2023 Wójta Gmyny Orły z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Orły

 • 05 grudnia 2023 12:56

Przejdź do wpisu

KONSULTACJE

 • 05 grudnia 2023 12:24

Konsultacje społeczne 

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o sprzedaży drewna Nr II obręb Niziny

 • 29 listopada 2023 12:44

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie kończące postepowanie adminstracyjne pn. "Rozbudowa oświetlenia ulicznego obręb Nizny"

 • 28 listopada 2023 13:32

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie kończące postepowanie adminstracyjne pn. "Rozbudowa oświetlenia ulicznego obręb Malkowice"

 • 28 listopada 2023 13:29

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o sprzedaży drewna obręb Niziny

 • 23 listopada 2023 13:47

Przejdź do wpisu

Gmina Orły planuje w 2024 roku przystąpić do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego

 • 08 listopada 2023 10:56

Przejdź do wpisu

Akcja szczepienia lisów wolno żyjacych

 • 08 listopada 2023 10:51

Przejdź do wpisu

Spotkanie poświęcone problematyce występowania wścieklizny na terenie Gminy Orły

 • 31 października 2023 13:41

ZAWIADOMIENIE

Wójt Gminy Orły zaprasza na spotkanie z przedstawicielami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przemyślu poświęcone problematyce występowania wścieklizny na terenie Gminy Orły, które odbędzie się w dniu:

6 listopada 2023 r. (tj. poniedziałek) o godzinie 17:00 w Domu Ludowym w Orłach
6 listopada 2023 r. (tj. poniedziałek) o godzinie 18.30 w Domu Ludowym w Nizinach
7 listopada 2023r. (tj. wtorek) o godzinie 17.00 w Domu Ludowym w Zadąbrowiu
7 listopada 2023r. (tj. wtorek) o godzinie 18.30 w Domu Ludowym w Drohojowie

Przejdź do wpisu

UWAGA ! Wścieklizna

 • 27 października 2023 09:38

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 107/2023 Wójta Gminy Orły z dnia 26 październia 2023 r. w sprawie powołania rzeczoznawców do przeprowadzenia szacowania wartości rynkowej zwierząt zabitych lub poddanych ubojowi z nakazu organów Inspekcji Weterynaryjnej … cd.

 • 26 października 2023 15:19

Przejdź do wpisu

Podstawowa kwota dotacji II aktualizacja X 2023r

 • 24 października 2023 13:41

Przejdź do wpisu

BEZPŁATNE WARSZTATY „ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W ROLNICTWIE - FAKTY I MITY”

 • 24 października 2023 13:12

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 104/2023 Wójta Gminy Orły z dnia 23 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w miejscowości Walawa

 • 24 października 2023 10:29

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 105/2023 Wójta Gminy Orły z dnia 23 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnych będqcych wlasnościq Gminy Orły przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat

 • 24 października 2023 10:15

Przejdź do wpisu

Pomoc ARiMR dla producentów drzew, krzewów owocowych lub truskawek

 • 20 października 2023 11:23

Przejdź do wpisu

Zmiany w świadczeniach opiekuńczych

 • 18 października 2023 13:49

Ważne zmiany w świadczeniach opiekuńczych

Od 1 stycznia 2024 r. zmienią się zasady ubiegania się o świadczenie pielęgnacyjne. Od nowego roku m. in. świadczenie będzie przysługiwało opiekunom osób z niepełnosprawnością wyłącznie do ukończenie przez nie 18 roku życia, a także będzie możliwe łączenie świadczenia pielęgnacyjnego z pracą – bez jakichkolwiek ograniczeń. Jednocześnie zlikwidowany zastanie specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna.

Świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach

Świadczenie pielęgnacyjne będzie przysługiwać opiekunom osób z niepełnosprawnością wyłączenie do ukończenia przez nie 18 roku życia. Odmiennie od aktualnie obowiązujących zasad, będzie możliwość jednoczesnego pobierania świadczenia pielęgnacyjnego i podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej – bez jakichkolwiek ograniczeń. Na możliwość pobierania świadczenia nie będą wpływać także pobierane przez opiekuna świadczenia emerytalno-rentowego. 

Istotną zmianą jest umożliwienie pobierania świadczenia pielęgnacyjnego w zwielokrotnionej kwocie w zależności od liczby osób, nad którymi sprawowana jest opieka. W przypadku, gdy opiekun będzie sprawował opiekę nad więcej niż jedną osobą z niepełnosprawnością w wieku do ukończenia 18 roku życia, kwota świadczenia pielęgnacyjnego zostanie podwyższona o 100% na drugą i każdą kolejną osobę. Regulacja ta nie dotyczy jednak wniosków złożonych przez dyrektora placówki opieki zastępczej. 

Po ukończeniu 18 roku życia osoba z niepełnosprawnością lub jej przedstawiciel będzie mógł ubiegać się o świadczenie wspierające. 

 

Świadczenie pielęgnacyjne – obecnie 

Świadczenie pielęgnacyjne od 1.01.2024 

Osoby uprawnione 

matka albo ojciec; opiekun faktyczny dziecka; osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną;  inne osoby, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności 

matka albo ojciec; inne osoby, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonek; opiekun faktyczny dziecka; rodzina zastępcza, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka, dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektor regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej albo dyrektor interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego  

Termin 

na czas nie określony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności zostało wydane na czas określone,  

do ukończenia przez osobę z niepełnosprawnością 18 roku życia 

Warunki

opiekun nie mógł podejmować zatrudnienia, pracy zarobkowej, otrzymywać świadczeń emerytalno -rentowych 

brak ograniczeń 

Kwota świadczenia 

jednakowa wysokość świadczenia, 
waloryzowana każdego roku w styczniu
(w 2023 r. – 2458 zł) 

wysokość świadczenia pielęgnacyjnego, zostanie podwyższona o 100% na drugą i każdą kolejną osobę, nad którą sprawowana jest opieka (nie dotyczy dyrektorów placówki opieki zastępczej) 

 

Kiedy świadczenie nie przysługuje 

osoba wymagająca opieki: 
– została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu; 
– pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,  

na osobę wymagającą opieki  
-inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury; 
-ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego (wychowawczego), specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłków dla opiekunów; 
– inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej. 

osoba wymagająca opieki
– została umieszczona lub przebywa w domu pomocy społecznej, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w przepisach o pomocy społecznej, zakładzie karnym, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym albo schronisku dla nieletnich; 
– jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;  

osoba sprawująca opiekę  ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna;  

na osobę wymagającą opieki 
– inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej; 
– ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub do zasiłku dla opiekuna 

Wygaśnięcie prawa

z chwilą śmierci osoby wymagającej opieki  

do ostatniego dnia miesiąca po miesiącu, w którym nastąpiła śmierć osoby wymagającej opieki (ta zamiana dotyczy także osób, które zdecydują się pobierać świadczenie na dotychczasowych zasadach) 

Opisane wyżej nowe warunki przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego, które obowiązywać będą od 1 stycznia 2024 r., nie dotyczą osób, które na zasadzie zachowania praw nabytych, będą pobierać to świadczenie na podstawie przepisów dotychczasowych

Osoba pobierająca świadczenie pielęgnacyjne w związku z opieką nad dzieckiem w wieku do ukończenia 18 roku życia i która będzie chciała po 31 grudnia 2023 r. otrzymać świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach (czyli  z możliwością podejmowania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej) musi po tej dacie zrezygnować z pobierania świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie starych przepisów i złożyć wniosek o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie nowych przepisów. 

Przepisy przejściowe

Osoby, które posiadają prawo lub nabędą jeszcze prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku dla opiekuna lub specjalnego zasiłku opiekuńczego do 31.12.2023 r. będą mogły pobierać te świadczenia  na dotychczasowych zasadach. 

Prawo do pobierania świadczeń będzie przysługiwało również opiekunowi, który złożył wniosek  o ww. świadczenia i oczekuje na wydanie decyzji, spraw pozostających w rozstrzygnięciu przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze lub rozstrzyganych przez sąd.  

Opiekunowie, zachowają prawo do świadczeń na zasadach obowiązujących także w sytuacji kiedy wygaśnie ważność dotychczasowych orzeczeń osób nad którymi sprawują opieką pod warunkiem, że: 

 • wniosek o nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo o niepełnosprawności zostanie złożony w terminie 3 miesięcy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin ważności dotychczasowego orzeczenia oraz  
 • wniosek o ustalenie prawa odpowiednio do świadczenia pielęgnacyjnego albo specjalnego zasiłku opiekuńczego zostanie złożony w terminie 3 miesięcy, licząc od wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności. 

W przypadku specjalnego zasiłku opiekuńczego dodatkowym warunkiem kontynuacji wypłaty na dotychczasowych zasadach jest złożenie wniosku o to świadczenie na kolejny okres zasiłkowy w terminie 3 miesięcy od dnia następującego po dniu, w którym zakończył się dotychczasowy okres zasiłkowy. 

 Świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy przyznane na zasadach dotychczasowych oraz zasiłek dla opiekuna, nie przysługują jeżeli osoba wymagająca opieki będzie miała przyznane prawo do świadczenia wspierającego.

W sytuacji, gdy osoba z niepełnosprawnościami złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wspierającego konieczne będzie: 

 • zawieszenie postępowania o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna. 
 • zawieszenie wypłaty przyznanego już świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna. 

Świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek  opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna, wypłacony opiekunowi za okres, za który osoba wymagająca opieki otrzymała świadczenie wspierające, będzie świadczeniem nienależnie pobranym. Do jego zwrotu wraz z odsetkami będzie zobowiązany opiekun. 

Osoba z niepełnosprawnościami, składając w ZUS wniosek o świadczenie wspierające będzie mogła zdecydować od jakiego miesiąca chce mieć przyznane świadczenie wspierające, dzięki czemu może nie dopuścić do sytuacji otrzymania świadczenia wspierającego za ten sam okres, za który jej opiekun otrzymał w gminie świadczenie opiekuńcze. 

Specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna – uchylone

Z dniem 1 stycznia 2024 r.  zostają uchylone przepisy dotyczące specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna. Oznacza to, że od tej daty te zasiłki nie będą już przyznawane. Jednak osoby, które na dzień 31.12.2023 r. są uprawnione do pobierania któregokolwiek z tych świadczeń, o ile są nadal zainteresowane, mogą nadal pobierać świadczenie na dotychczasowych zasadach.  

Kontynuowanie wypłaty nie wymaga składania żadnego dodatkowego oświadczenia. W przypadku jednak, gdy zakończy się termin określony w decyzji, warunkiem kontunuowania świadczeń jest złożenie wniosku o wydanie nowego orzeczenia o niepełnosprawności i złożenie wniosku o świadczenie w ściśle określonym terminie.  

Świadczenie wspierające

Od 1 stycznia 2024 r. wprowadza się nowy rodzaj świadczenia, tj. świadczenie wspierające, które będzie skierowane bezpośrednio do osób z niepełnosprawnościami w wieku po ukończeniu 18 roku życia.  

Warunkiem uzyskania świadczenia wspierającego jest uzyskanie decyzji o ustaleniu poziom potrzeby wsparcia  – na poziomie od 70 pkt do 100 pkt.  Decyzje o ustaleniu poziomu wsparcia będą wydawały wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, natomiast przyznawał i wypłacał  świadczenie będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych.  

Wprowadzono trzy terminy, od kiedy będzie dostępne świadczenie wspierające: 

 • od 1 stycznia 2024 r. – z ustalonym poziomem potrzeby wsparcia od 87 do 100 pkt,   
 • od 1 stycznia 2025 r. – z ustalonym poziomem potrzeby wsparcia od 78 do 86 pkt
 • od 1 stycznia 2026 r. – z ustalonym poziomem potrzeby wsparcia od 70  do 77 pkt

Podany wyżej harmonogram dostępności świadczenia nie będzie dotyczyć osób, które na dzień 31.12.2023 r. na podstawie przepisów dotychczasowych posiadają prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, albo zasiłku dla opiekuna, a także osób które od 1.01.2024 r . zdecydują się pobierać świadczenie pielęgnacyjne na nowych  zasadach – niezależnie od ilości otrzymanych punktów poziomu wsparcia. 

Wysokość świadczenia wspierającego będzie uzależniona od poziomu potrzeby wsparcia. Dla osób z najniższym poziomem wsparcia będzie wynosić 40% kwoty renty socjalnej do maksymalnej wysokości 220% renty socjalnej (będzie to kwota netto czyli bez potrącań na podatek dochodowy czy ubezpieczenie zdrowotne).  

Co do zasady świadczenie wspierające będzie przyznawane nie wcześniej niż od dnia ustalenia przez wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności poziomu potrzeby wsparcia – w przypadku wniosków o wydanie decyzji w tej sprawie złożonych w roku 2024, wojewódzkie zespoły orzekające będą ustalać poziom potrzeby wsparcia od dnia złożenia wniosku.

Informujemy, iż Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej uruchomiło infolinię dedykowaną nowemu świadczeniu wspierającemu dla osób z niepełnosprawnościami. Pod numerem telefonu: 22245 61 00 osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje zarówno na temat wydawanych przez wojewódzkie zespoły decyzji o potrzebie wsparcia, jak ina temat samego świadczenia wspierającego. Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 17:00.

Dodatkowych informacji o nowym świadczeniu wspierającym można szukać na stronie internetowej Ministerstwa pod adresem: www.gov.pl/web/rodzina (link do strony zewnętrznej) albo na stronie internetowej ZUS pod adresem: www.zus.pl (link do strony zewnętrznej) lub dzwoniąc na infolinię ZUS pod numerem telefonu: 22 560 16 00.

Link do strony Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z informacją o świadczeniu wspierającym oraz zmianach w świadczeniu pielęgnacyjnym - pytania i odpowiedzi

https://www.gov.pl/web/rodzina/swiadczenie-wspierajace---pytania-i-odpowiedzi

https://www.gov.pl/web/rodzina/projekt-ustawy-wprowadzajacej-nowe-swiadczenie-dla-osob-niepelnosprawnych-skierowany-pod-obrady-rady-ministrow

 

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji na prowadzenie działaności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • 13 października 2023 14:40

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 96/2023 Wójta Gminy Orły z dnia 9 październia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu oddania w użyczenie pmieszczeń Domu Ludowego w m-ci Duńkowiczki oraz Kaszyce

 • 09 października 2023 15:18

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 95/2023 Wójta Gminy Orły z dnia 9 październia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu w 2023 roku

 • 09 października 2023 15:15

Przejdź do wpisu

Zmiana planu zamówień publicznych Gminy Orły na 2023 rok

 • 04 października 2023 09:24

Zmiana planu zamówień publicznych Gminy Orły na 2023 rok

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie sporządzenia projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000

 • 28 września 2023 13:02

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie kończące postępowanie administracyjne pn ,,Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej z wewngtrzn4 linią zasilającą na terenie części dzialki obręb Hnatkowice"

 • 28 września 2023 12:51

Przejdź do wpisu

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy

 • 28 września 2023 11:47

Przejdź do wpisu

Zgłoszenie zamiaru skorzystania z bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego dla wyborców niepełnosprawnych oraz tych, którzy ukończyli 60 rok życia

 • 27 września 2023 09:28

Informacja dotycząca transportu osób do lokalu wyborczego

 

BEZPŁATNY TRANSPORT DO LOKALU WYBORCZEGO W DNIU WYBORÓW DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 15 PAŹDZIERNIKA 2023 ROKU

Wójt Gminy Orły informuje, że w celu zapewnienia jak najszerszego udziału w procesie głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, mają prawo do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego.

Wyborcy niepełnosprawnemu, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, może towarzyszyć opiekun.

Zamiar skorzystania z takiego transportu należy zgłaszać do Urzędu Gminy Orły do dnia 2 października 2023 r. (poniedziałek) do godz. 15.15. na podany adres mailowy: urzad@ugorly.pl lub telefonicznie (16) 671 26 93 wew.10

Na podstawie ww. zgłoszenia, zostaną ustalone trasy dowozów i najpóźniej na 3 dni przed wyborami (tj. do 11 października br.) każdy zainteresowany otrzyma informację zwrotną o orientacyjnej godzinie przewozu.

Druk zgłoszenia znajduje się w załączniku.

Przejdź do wpisu

Informacja o pierwszym posiedzeniu komisji wyborczych - Postanowienie Nr 141/2023 Komisarza Wyborczego w Przemyślu z dnia 25 września 2023 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP

 • 26 września 2023 15:10

Informacja o pierwszym posiedzeniu komisji wyborczych - Postanowienie Nr 141/2023 Komisarza Wyborczego w Przemyślu z dnia 25 września 2023 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych  w wyborach do Sejmu RP

Przejdź do wpisu

Komisarz Wyborczy w Przemyślu - Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych - Obwody od 1 do 13

 • 21 września 2023 13:19

 

Komisarz Wyborczy w Przemyślu Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości

 

Przejdź do wpisu

Protokół z losowania składu obwodowej komisji wyborczej - Obwody od Nr 1 do 13

 • 21 września 2023 13:15

 

Protokoł z losowania składów obwodowych komisji wyborczej - Obwody od 1 do 13

 

UWAGA: osoby przekreślone nie zostały wylosowane i nie wchodzą w skłąd komisji

Przejdź do wpisu

Oświadczenie Majątkowe za 2022 rok

 • 20 września 2023 10:06

Oświadczenie Majątkowe za 2022 rok

 

 

 

Przejdź do wpisu

Informacja Komisarza Wyborczego w Przemyslu o losowaniu kandydatów na członków komisji

 • 20 września 2023 09:37

 

Informacja Komisarza Wyborczego w Przemyslu o losowaniu kandydatów na członków komisji

dnia 21.09.2023 roku  godzina 12:00

 

Przejdź do wpisu

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Sekretarz Gminy Orły

 • 18 września 2023 12:35

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie z dnia 14 września 2023 roku o obsadzeniu bez głosowaniu członków Rady Powiatowej Podkarpackiej Izby Rolniczej

 • 14 września 2023 14:15

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dla zamierzenia budowlanego pn.: ,,Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej obręb Hnatkowice"

 • 08 września 2023 15:11

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 85(2023 Wójta Gminy Orły z dnia 31 sieprnia 2023 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Orły do sporzśdzania aktów pelnomocnictwa do glosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzecrypospolitej Polskiej

 • 05 września 2023 11:15

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Orły o numerach oraz granicach obwodów glosowania, wznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz mozliwości glosowania korespondencyjnego i przez pelnomocnika w wyborach RP do Sejmu i Senatu

 • 05 września 2023 11:09

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie Starosty przemyskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą "Budowa drogi gminnej lączącej drogę powiatową Niziny z drogą gminną Zadqbrowie Stefa"

 • 31 sierpnia 2023 10:05

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 78(2023 Wójta Gminy Orły z dnia 23 sieprnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora gminnego ds. obslugi informatyki na obszarze Gminy Orly w wyborach do Sejmu RP

 • 29 sierpnia 2023 13:17

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 77(2023 Wójta Gminy Orły z dnia 23 sieprnia 2023 r. w sprawie powolania operatorów informatycznej obslugi obwodorvych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu RP

 • 29 sierpnia 2023 13:15

Przejdź do wpisu

Żadanie przyznania płatności dla małych gospodarstw

 • 29 sierpnia 2023 13:06

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 76(2023 Wójta Gminy Orły z dnia 23 sieprnia 2023 r. w sprawie zapewnienia bezplatnego umieszczenia urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości

 • 23 sierpnia 2023 09:40

Przejdź do wpisu

"ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” - EDYCJA 2024

 • 23 sierpnia 2023 09:35

NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU
„ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ”
- EDYCJA 2024

Informujemy, iż rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024. Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.
 Adresatami są następujące osoby:
•    dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 orzeczenia o niepełnosprawności 
•    osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.).

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością we wszystkich sferach życia, w tym:
1) wsparciu uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
2) wsparcie uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
3) wsparciu uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
4) wsparciu uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.
 WAŻNE INFORMACJE:
•    Program realizowany będzie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r
•    Za realizację usługi asystencji osobistej w ramach Programu uczestnik nie ponosi odpłatności.
•    Kartę zgłoszenia do programu wraz z klauzulą informacyjną RODO (karta zgłoszeniowa do pobrania w załączeniu
klauzulą informacyjną RODO w załączeniu
można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Orłach od poniedziałku do piątku w godz. od 7.15 do 15.15, w nieprzekraczalnym terminie do 11 września 2023 roku.
•    Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer: (16) 671 26 93 lub na stronie Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych pod adresem:

KLIK →  https://www.gov.pl/

KLIK →   https://niepelnosprawni.gov.pl/

Przejdź do wpisu

"ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” - EDYCJA 2024

 • 23 sierpnia 2023 09:33

NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU
„ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ”
- EDYCJA 2024

Informujemy, iż rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024. Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.
 Adresatami są następujące osoby:
•    dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 orzeczenia o niepełnosprawności 
•    osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.).

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością we wszystkich sferach życia, w tym:
1) wsparciu uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
2) wsparcie uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
3) wsparciu uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
4) wsparciu uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.
 WAŻNE INFORMACJE:
•    Program realizowany będzie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r
•    Za realizację usługi asystencji osobistej w ramach Programu uczestnik nie ponosi odpłatności.
•    Kartę zgłoszenia do programu wraz z klauzulą informacyjną RODO (karta zgłoszeniowa do pobrania w załączeniu
klauzulą informacyjną RODO w załączeniu
można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Orłach od poniedziałku do piątku w godz. od 7.15 do 15.15, w nieprzekraczalnym terminie do 11 września 2023 roku.
•    Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer: (16) 671 26 93 lub na stronie Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych pod adresem:

KLIK →  https://www.gov.pl/

KLIK →   https://niepelnosprawni.gov.pl/

Przejdź do wpisu

Wybory do Sejmy RP i Senatu RP 2023 - INFORMACJE

 • 22 sierpnia 2023 14:46

 

KLIK ›   https://wybory.gov.pl/sejmsenat2023/pl/pkw_informacje

Przejdź do wpisu

Wybory do Izb Rolniczych - 24 wrzesnia 2023 roku

 • 22 sierpnia 2023 12:12

 

Wybory do Rady Powiatowej Podkarpackiej Izby Rolniczej 

Komunikat Komisji Okręgowej Nr 100 w Orłach z dnia 18 sierpnia 2023 r. 

Komisja Okręgowa Nr 100 w Orłach  powołana do przeprowadzenia wyborów do Rad Powiatowych Podkarpackiej Izby Rolniczej zarządzonych
na dzień 24 września 2023 r. będzie pełniła dyżury w celu przyjmowania zgłoszeń kandydatów w Urzędzie Gminy w Orłach - Sala narad (parter) przy ulicy Przemyskiej 3
w następujących terminach:

23 sierpnia 2023 r. (środa) od godz. 9.00 do 14.00

25 sierpnia 2023 r. (piątek) od godz. 9.00 do 14.00 

28 sierpnia 2023 r. (poniedziałek) od godz. 9.00 do godz. 14.00

30 sierpnia 2023 r. (środa) od godz. 9.00 do godz. 14.00

1 września 2023 r. (piątek) od godz. 9.00 do godz. 14.00

 

Przejdź do wpisu

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ORŁY ZA 2022 ROK

 • 22 sierpnia 2023 09:26

 

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ORŁY ZA 2022 ROK

 

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie PKW o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

 • 22 sierpnia 2023 09:13

Przejdź do wpisu

uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

 • 20 października 2020

uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Przejdź do wpisu

Przetarg nieograniczony na zadanie pn: „Dostawa samochodu osobowego do przewozu osób niepełnospraw

 • 12 października 2020

Przetarg nieograniczony na zadanie pn: „Dostawa samochodu osobowego do przewozu osób niepełnospraw

Przetarg nieograniczony na zadanie pn: „Dostawa samochodu osobowego do przewozu osób niepełnospraw

Przejdź do wpisu

Gminna Biblioteka Publiczna w Orłach

 • 12 października 2020

Gminna Biblioteka Publiczna ogłasza gminny konkurs plastyczny pt.: "Jesienny pejzaż..." W załacznikach podajemy Regulamin konkursu i dokumenty zgłoszeniowe.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Wójta Gminy Orły nr 19)2020 z dnia 17 marca w sprawie powołania komisji przetargowej

 • 21 kwietnia 2020

Zarządzenie Wójta Gminy Orły nr 19)2020 z dnia 17 marca w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Wójta Gminy Orły nr 19)2020 z dnia 17 marca w sprawie powołania komisji przetargowej

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Wójta Gminy Orły nr 19)2020 z dnia 17 marca w sprawie powołania komisji przetargowej

 • 21 kwietnia 2020

Zarządzenie Wójta Gminy Orły nr 19)2020 z dnia 17 marca w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Wójta Gminy Orły nr 19)2020 z dnia 17 marca w sprawie powołania komisji przetargowej

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie konsultacji

 • 04 grudnia 2019

Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Rocznego Programu Współpracy Gminy Ory z Organizacjami Pozarządowymi na 2020 rok"

Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Rocznego Programu Współpracy Gminy Ory z Organizacjami Pozarządowymi na 2020 rok"

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Dyrekcji Ochrony Środowiska o konsultacji transgranicznych przedsięwzięcia polegającego na przedłużeniu okresu eksploatacji elektrowni jądrowej NPP Rivne w miejscowości Warash na Ukrainie

 • 05 września 2019

Przejdź do wpisu

Posiedzenie Rolnictwa, Ochrony Śrowoiska i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Orły

 • 23 listopada 2018

Posiedzenie Rolnictwa, Ochrony Śrowoiska i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Orły które odbędzie się w dniu 29 listopada 2018 r. (tj. czwartek) o qodz. 10:00 w Urzędzie Gminy Orły, pokój Nr 9...

Przejdź do wpisu

Posiedzenie Budżetu i Finansów Rady Gminy Orły

 • 23 listopada 2018

Posiedzenie Budżetu i Finansów Rady Gminy Orły które odbędzie się w dniu 29 listopada 2018 r. (tj. czwartek) o qodz. 10:00 w Urzędzie Gminy Orły, pokój Nr 9  

Przejdź do wpisu

Posiedzenie Komisji Komisji Kultury Oświaty i Spraw Socjalnych Rady Gminy Orły

 • 23 listopada 2018

Posiedzenie Komisji Komisji Kultury Oświaty i Spraw Socjalnych Rady Gminy Orły, które odbędzie się w dniu 29 listopada 2018 r. (tj. czwartek) o qodz. 10:00 w Urzędzie Gminy Orły, pokój Nr 9...

Przejdź do wpisu

Posiedzenie Komisji Kultury Oświaty i Spraw Socjalnych Rady Gminy Orły,

 • 13 czerwca 2017

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Kultury Oświaty i Spraw Socjalnych Rady Gminy Orły, która odbędzie się dnia 14 czerwca 2017 r. (środa) ogodz. 13:00 w Urzędzie Gminy Orły, ul. Przemyska 3, p...

Przejdź do wpisu

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Orły

 • 03 kwietnia 2017

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Orły, które odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2017 r. (tj. poniedziałek) o qodz. 12:00 w Budynku Domu Ludowego w Orłach - ul. Przemyska 2

Przejdź do wpisu

XXXII sesja Rady Gminy Orły

 • 15 grudnia 2016

Uprzejmie zapraszam na XXXII sesję Rady Gminy Orły, która odbędzie się w dniu 21 grudnia 2016r. /ti. środa/ o godz. 10.30 w sali nr 9 Urzędu Gminy w Orłach

Przejdź do wpisu

XXXI (nadzwyczajną) sesję Rady Gminy Orły

 • 23 listopada 2016

      XXXI ( nadzwyczajną)sesję Rady Gminy Orły,  odbędzie się w dniu 25 listopada 2016r.  piątek o godz. 14.00 w sali nr 9 Urzędu Gminy w Orłach.

Przejdź do wpisu

XXX sesję Rady Gminy Orły

 • 21 października 2016

XXX sesję Rady Gminy Orły,  odbędzie się w dniu 28 października 2016r.  piątek o godz. 12.00 w sali nr 9 Urzędu Gminy w Orłach.

Przejdź do wpisu

XXVIX sesja Rady Gminy Orły

 • 22 września 2016

XXVIX sesja Rady Gminy Orły odbędzie się w dniu 23 września 2016 r. tj. piątek o godz. 14:00 w sali nr 9 Urzędu Gminy w Orłach

Przejdź do wpisu

XXVIII sesja Rady Gminy Orły

 • 08 września 2016

XXVIII sesja Rady Gminy Orły odbędzie się w dniu 14 września 2016 r. tj. środa o godz. 12:00 w sali nr 9 Urzędu Gminy w Orłach

Przejdź do wpisu

XXVII sesja Rady Gminy Orły

 • 11 sierpnia 2016

XXVII sesja Rady Gminy Orły odbędzie się w dniu 18 sierpnia 2016 r. tj. czwartek o godz. 12:00 w sali nr 9 Urzędu Gminy w Orłach

Przejdź do wpisu

XXVI sesja Rady Gminy Orły

 • 13 lipca 2016

XXVI sesja Rady Gminy Orły odbędzie się w dniu 20 lipca 2016 r. tj. środa o godz. 13:00 w sali nr 9 Urzędu Gminy w Orłach  

Przejdź do wpisu

XXV sesja (nadzywczajna) Rady Gminy Orły

 • 17 czerwca 2016

XXV sesja (nadzywczajna) Rady Gminy Orły  odbędzie się w dniu 20 czerwca 2016 r. tj. poniedziałek o godz. 14:30 w sali nr 9 Urzędu Gminy w Orłach

Przejdź do wpisu

XXIV sesja Rady Gminy Orły

 • 25 maja 2016

XXIV sesja Rady Gminy Orły  odbędzie się w dniu 3 czerwca 2016 r. tj. piątek o godz. 12:00 w sali nr 9 Urzędu Gminy w Orłach  

Przejdź do wpisu

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Orły,

 • 06 maja 2016

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Orły, odbędzie się w dniu 10 maja 2016 r. /wtorek/ o godz. 12:00 w sali nr 9 - Urzędu Gminy w Orłach

Przejdź do wpisu

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Orły

 • 06 maja 2016

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Orły,  odbędzie się w dniu 10 maja 2016 r. /wtorek/ o godz. 11:00 w sali nr 9 - Urzędu Gminy w Orłach  

Przejdź do wpisu

XXIII sesja (nadzwyczajna) Rady Gminy Orły

 • 06 maja 2016

XXIII sesja (nadzwyczajna) Rady Gminy Orły  odbędzie się w dniu 10 maja 2016 r. tj. wtorek o godz. 10:30 w sali nr 9 Urzędu Gminy w Orłach

Przejdź do wpisu

XXII sesja Rady Gminy Orły

 • 19 kwietnia 2016

XXII sesja Rady Gminy Orły  odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2016 r. tj. poniedziałek o godz. 12:00 w sali nr 9 Urzędu Gminy w Orłach  

Przejdź do wpisu

XXI sesja (nadzwyczajna) Rady Gminy Orły

 • 25 marca 2016

XXI sesja (nadzwyczajna) Rady Gminy Orły  odbędzie się w dniu 30 marca 2016 r. tj. środa o godz. 14:30 w sali nr 9 Urzędu Gminy w Orłach

Przejdź do wpisu

XX sesja Rady Gminy Orły

 • 15 marca 2016

XX sesja Rady Gminy Orły  odbędzie się w dniu 21 marca 2016 r. tj. poniedziałek o godz. 13:00 w sali nr 9 Urzędu Gminy w Orłach  

Przejdź do wpisu

XIX sesja Rady Gminy Orły

 • 22 lutego 2016

XIX sesja Rady Gminy Orły  odbędzie się w dniu 29 lutego 2016 r. tj. poniedziałek o godz. 13:00 w sali nr 9 Urzędu Gminy w Orłach  

Przejdź do wpisu

XVIII sesja Rady Gminy Orły

 • 20 stycznia 2016

XVIII sesja Rady Gminy Orły  odbędzie się w dniu 27 stycznia 2016 r. tj. środa o godz. 13:00 w sali nr 9 Urzędu Gminy w Orłach  

Przejdź do wpisu

XVII sesja Rady Gminy Orły

 • 21 grudnia 2015

XVII sesja Rady Gminy Orły  odbędzie się w dniu 22 grudnia 2015 r. tj. wtorek o godz. 10:30 w sali nr 9 Urzędu Gminy w Orłach  

Przejdź do wpisu

XVI sesja Rady Gminy Orły

 • 17 listopada 2015

  XVI sesja Rady Gminy Orły  odbędzie się w dniu 25 listopada 2015 r. /środa/ o godz. 1200 w sali Nr 9 Urzędu Gminy w Orłach    

Przejdź do wpisu

Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Socjalnych Rady Gminy Orły

 • 21 października 2015

  Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Socjalnych Rady Gminy Orły, odbędzie się w dniu 26 października 2015 r. /poniedziałek/ o godz. 12:00 w sali nr 9 Urzędu Gminy w Orłach  

Przejdź do wpisu

XV sesja Rady Gminy Orły

 • 20 października 2015

  XV sesja Rady Gminy Orły  odbędzie się w dniu 27 października 2015 r. /wtorek/ o godz. 1200 w sali Nr 9 Urzędu Gminy w Orłach  

Przejdź do wpisu

XIV sesja Rady Gminy Orły

 • 22 września 2015

XIV sesja Rady Gminy Orły odbędzie się w dniu 30 wrzesnia 2015 r. /środa/ o godz. 1200 w sali Nr 9 Urzędu Gminy w Orłach  

Przejdź do wpisu

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

 • 22 września 2015

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Orły, odbędzie się w dniu 25 września 2015 r. /piątek/ o godz. 8:30 w sali nr 9 - Urzędu Gmin...

Przejdź do wpisu

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

 • 22 września 2015

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Orły, odbędzie się w dniu 25 września 2015 r. /piątek/ o godz. 8:00 w sali nr 9 - Urzędu Gminy w Orłach

Przejdź do wpisu

XIII sesja Rady Gminy Orły

 • 09 września 2015

XIII sesja Rady Gminy Orły odbędzie się w dniu 16 wrzesnia 2015 r. /środa/ o godz. 1200 w sali Nr 9 Urzędu Gminy w Orłach  

Przejdź do wpisu

XII sesja Rady Gminy Orły odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2015 r. /czwartek/ o godz. 1200 w sali Nr 9 Urzędu Gminy w Orłach

 • 20 sierpnia 2015

XII sesja Rady Gminy Orły odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2015 r. /czwartek/ o godz. 1200 w sali Nr 9 Urzędu Gminy w Orłach

Przejdź do wpisu

XI sesja Rady Gminy Orły odbędzie się w dniu 7 sierpnia 2015 r. /piątek/ o godz. 1200 w sali Nr 9 Urzędu Gminy w Orłach

 • 06 sierpnia 2015

XI sesja Rady Gminy Orły odbędzie się w dniu 7 sierpnia  2015 r. /piątek/ o godz. 1200 w sali Nr 9 Urzędu Gminy w Orłach

Przejdź do wpisu

X sesja Rady Gminy Orły

 • 30 czerwca 2015

X sesja Rady Gminy Orły odbędzie się w dniu 3 lipca 2015 r. /piątek/ o godz. 1100 w sali Nr 9 Urzędu Gminy w Orłach  

Przejdź do wpisu

IX sesja Rady Gminy Orły

 • 03 czerwca 2015

  IX sesja Rady Gminy Orły odbędzie się w dniu 9 czerwca 2015 r. /wtorek/ o godz. 1100 w sali Nr 9 Urzędu Gminy w Orłach  

Przejdź do wpisu

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

 • 15 maja 2015

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Orły, odbędzie się w dniu 20 maja 2015 r. /środa/ o godz. 10:30 w sali nr 9 - Urzędu Gminy w Orłach

Przejdź do wpisu

VIII sesja Rady Gminy Orły

 • 27 kwietnia 2015

VIII sesja Rady Gminy Orły odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2015 r. /czwartek/ o godz. 1100 w sali Nr 9 Urzędu Gminy w Orłach  

Przejdź do wpisu

VII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Orły

 • 22 kwietnia 2015

VII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Orły odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2015 r. /czwartek/ o godz. 830 w sali Nr 9 Urzędu Gminy w Orłach

Przejdź do wpisu

VI sesja Rady Gminy Orły

 • 23 marca 2015

  VI sesja Rady Gminy Orły odbędzie się w dniu 30 marca 2015 r. /poniedziałek/o godz. 11:00 w sali Nr 9 Urzędu Gminy w Orłach  

Przejdź do wpisu

V sesja Rady Gminy Orły

 • 20 lutego 2015

  V sesja Rady Gminy Orły odbędzie się w dniu 26 lutego 2015 r. /czwartek/o godz. 11:00 w sali Nr 9 Urzędu Gminy w Orłach    

Przejdź do wpisu

IV sesja Rady Gminy Orły

 • 21 stycznia 2015

IV sesja Rady Gminy Orły odbędzie się w dniu 26 stycznia 2015 r. /poniedziałek/o godz. 12:00 w sali Nr 9 Urzędu Gminy w Orłach  

Przejdź do wpisu

Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Socjalnych

 • 21 stycznia 2015

Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Socjalnych Rady Gminy Orły, odbędzie się w dniu 23 stycznia 2015 r. /piątek / o godz. 12.00 w sali nr 9 - Urzędu Gminy w Orłach    

Przejdź do wpisu

Posiedzenie Komisji Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

 • 16 stycznia 2015

  Posiedzenie Komisji  Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, Rady Gminy Orły, które odbędzie się w dniu 21 stycznia 2015 r. /środa / o godz. 14.00 w sali nr 9 - Urzędu Gm...

Przejdź do wpisu

III sesja Rady Gminy Orły

 • 21 stycznia 2015

III sesję Rady Gminy Orły odbędzie się w dniu 22 grudnia 2014 r. o godz. 13.00 w sali nr 9 Urzędu Gminy w Orłach

Przejdź do wpisu
Powrót