Menu Podmiotowe menu ikonka

Na wykonanie zadania pn. Konserwacja dróg – koszenie poboczy CPV 45233141- 9

  • 19 maja 2009

Przedmiot przetargu:

 

nr 3/2009
Orły, dnia 19-05-2009 r.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Orły
37- 716 ORŁY woj. Podkarpackie tel. (0-16) 671-26-93

Ogłasza Konkurs Ofert

Na wykonanie zadania pn.
Konserwacja dróg – koszenie poboczy
CPV 45233141- 9

Na przedmiot zamówienia składają się :

Koszenie poboczy dróg gminnych na długości łącznej 21 390 m

Składania ofert częściowych lub wariantowych nie przewiduje się.

Termin wykonywania zamówienia - od dnia zawarcia umowy do 30 października 2009 r.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy dysponujący kosiarkami zainstalowanymi na ciągnikach rolniczych lub samochodach. Konstrukcja kosiarek winna uniemożliwiać wyrzucanie kamieni przez pracujące części kosiarki.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie - cena oferty 100%

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać bezpłatnie w sekretariacie Urzędu Gminy Orły, w dniach pracy Urzędu godz. 8°° do 15°°,dostępna jest także na stronie
internetowej www.bip.ugorly.pl

Wadium nie ustanowiono.

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Orły.
Termin składania ofert upływa z dniem 27-05-2009 r. godz. 9°°.

Otwarcie ofert w siedzibie Urzędu Gminy w Orłach w dniu 27-05-2009 r. godz. 9¹º pok.Nr 9

Termin związania ofertą 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.


Przy udzielaniu zamówienia nie stosuje sie ustawy PZP ponieważ szacunkowa wartość zamówienia jest niższa niż 14 000 euro


 

Wynik przetargu:

Orły, dnia 28-05-2009 r.

Nr. 3/2009

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Orły informuj że w jako najkorzystniejsza oferta złożona w postępowaniu konkursowym na wykonanie zadania pn: Konserwacja dróg – koszenie poboczy , została uznana

Oferta Gminnego Zakładu Usług Wodnych ul. W. Witosa 11 37- 716 Orły.

Cena oferty - 1497,30 zł netto za jednokrotne wykoszenie poboczy dróg na długości - 21,39 km.

Publikacja:

1.Tablica ogłoszeń UG Orły.

2.BIP

 

 

Data składania ofert: 2009-05-27 09:00:00
Data otwarcia ofert: 2009-05-19 08:00:00
Podmiot publikujący:
Wytworzył: 2009-05-19
Opublikował w BIP: Piotr Koszykowski 2009-05-19 14:02:27
Liczba wyświetleń: 2461
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2009-05-19 14:02:27 utworzono dokument
Piotr Koszykowski
Szukaj
        Porównaj