Menu Podmiotowe menu ikonka

Modernizacją bloku żywieniowego wraz z zapleczem w budynku Szkoły Podstawowej – Gimnazjum Publicznego w Orłach ; dokończenie

  • 29 czerwca 2009

Przedmiot przetargu:

O G Ł O S Z E N I E
Gmina Orły
37-716 Orły ul. Przemyska 3, woj. podkarpackie
tel. 0-16 6-712-693
 
w związku z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2007 r., Nr 223, poz.1655 oraz z 2008 r., Nr 171, poz.1058 )
 
zaprasza do składania ofert cenowych
 
na wykonanie robót budowlano-wykończeniowych, związanych z
Modernizacją bloku żywieniowego wraz z zapleczem w budynku Szkoły Podstawowej – Gimnazjum Publicznego w Orłach ; dokończenie „
CPV-45.21.25.00-1
 
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy:
  • spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy pzp
  • nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy pzp
  • udzielą zamawiającemu, co najmniej 36 miesięcznej gwarancji na zrealizowane roboty budowlane
 
Do postępowania nie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych
 
Kryteria oceny ofert cenowych:
Cena / koszt / - 100 %
 
 
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających. Oferty cenowe w zamkniętych kopertach należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Orły - do dnia 6 lipca 2009 r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert przetargowych nastąpi w sali narad Urzędu Gminy Orły w sali nr 5 na parterze w dniu 6 lipca 2009 r. o godz. 10.10. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest P. Jerzy Władyka tel. 016 6712693, fax. 0166712693.
 
 
 
 
Wójt Gminy Orły
mgr inż. Ryszard Cząstka

Data składania ofert: 2009-07-06 10:00:00
Data otwarcia ofert: 2009-06-29 14:00:00
Podmiot publikujący:
Wytworzył: 2009-06-29
Opublikował w BIP: Piotr Koszykowski 2009-06-29 14:57:39
Liczba wyświetleń: 2459
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2010-05-05 14:55:32 Przeniesiono do archiwum
utworzono dokument
Piotr Koszykowski
Piotr Koszykowski
Szukaj
        Porównaj