Menu Podmiotowe menu ikonka

Koszenie terenów komunalnych CPV 77100000-1

  • 19 maja 2009

Przedmiot przetargu:


nr 4/2009   Orły, dnia 19-05-2009 r.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Orły
37- 716 ORŁY woj. Podkarpackie tel. (0-16) 671-26-93

Ogłasza Konkurs Ofert

Na wykonanie zadania pn.
Koszenie terenów komunalnych
CPV 77100000-1

Na przedmiot zamówienia składa się :

Koszenie terenów komunalnych (tereny rolne, place i cmentarze )stanowiących własność Gminy Orły

Termin wykonywania zamówienia - od dnia zawarcia umowy do 30 października 2009 r.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy dysponujący kosiarkami zainstalowanymi na ciągnikach rolniczych . Konstrukcja kosiarek winna uniemożliwiać wyrzucanie kamieni przez pracujące części kosiarki.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie - cena oferty 100%

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać bezpłatnie w sekretariacie Urzędu Gminy Orły, w dniach pracy Urzędu godz. 8°° do 15°°,dostępna jest także na stronie
internetowej www.bip.ugorly.pl

Wadium nie ustanowiono.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Orły.
Termin składania ofert upływa z dniem 27-05-2009 r. godz. 9°°.

Otwarcie ofert w siedzibie Urzędu Gminy w Orłach w dniu 27-05-2009 r. godz. 9²º pok.Nr 9

Termin związania ofertą 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.


Przy udzielaniu zamówienia nie stosuje sie ustawy PZP ponieważ szacunkowa wartość zamówienia jest niższa niż 14 000 euro

Wynik przetargu:

Orły, dnia 28-05-2009 r.

Nr. 4/2009

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Orły informuj że w jako najkorzystniejsza oferta złożona w postępowaniu konkursowym na wykonanie zadania pn: Koszenie terenów komunalnych , została uznana

Oferta Gminnego Zakładu Usług Wodnych ul. W. Witosa 11 37- 716 Orły.

Cena oferty - 250 zł netto za wykoszenie powierzchni 1 ha.

Publikacja:

1.Tablica ogłoszeń UG Orły.

2.BIP

 

 

 

Data składania ofert: 2009-05-27 09:00:00
Data otwarcia ofert: 2009-05-19 08:00:00
Podmiot publikujący:
Wytworzył: 2009-05-19
Opublikował w BIP: Piotr Koszykowski 2009-05-19 15:06:47
Liczba wyświetleń: 2478
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2009-05-19 15:07:39 Dodano plik Tereny komunalne - koszenie.doc
utworzono dokument
Piotr Koszykowski
Piotr Koszykowski
Szukaj
        Porównaj