Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała Nr LXXI/423/2023 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego ,,Korpus Seniorów” na rok 2023 w Gminie Orły

  • 16 stycznia 2023 15:54

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXXI/422/2023 w sprawie przystąpienia Gminy Orły do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej ,,Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

  • 16 stycznia 2023 15:50

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXXI/421/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych ...

  • 16 stycznia 2023 15:48

Uchwała Nr LXXI/421/2023
Rady Gminy Orły z dnia 10 stycznia 2023 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXXI/420/2023 zmieniajaca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania ...

  • 16 stycznia 2023 15:41

Uchwała Nr LXXI/420/2023
Rady Gminy Orły
z dnia 10 stycznia 2023 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023,

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXXI/419/2023 w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzglednianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu ...

  • 16 stycznia 2023 15:34

Uchwała Nr LXXI/419/2023 Rady Gminy Orły z dnia 10 stycznia 2023 r.
w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.– Prawo oświatowe,

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXXI/418/2023 uchylająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej

  • 16 stycznia 2023 15:29

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXXI/417/2023 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orły

  • 16 stycznia 2023 15:26

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXXI/416/2023 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2023 r.

  • 16 stycznia 2023 15:19

Przejdź do wpisu
Powrót