Menu Podmiotowe menu ikonka

Programu asystent rodziny na rok 2022

 • 03 kwietnia 2023 12:10

Programu asystent rodziny na rok 2022

Gmina Orły/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Orłach realizuje zadanie dofinansowane z budżetu państwa (ze środków Funduszu Pracy) w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2022”.

Wysokość dofinansowania z budżetu państwa wynosi 3 000,00 zł
Zadanie polega na dofinansowaniu jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny zatrudnionego w GOPS.

Przyznana kwota dofinansowania wynosi nie więcej niż 3 000,00 zł brutto dla każdego zatrudnionego asystenta rodziny spełniającego warunki Programu, proporcjonalnie do wymiaru etatu.

Celem Programu jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w tym również realizacji przez asystenta rodziny wsparcia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, co czyni asystenta rodziny ważnym ogniwem w systemie wsparcia rodzin.

Zadania asystenta rodziny określają przepisy art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Działania te polegają między innymi na opracowaniu wspólnie z osobami zainteresowanymi katalogu możliwych do uzyskania form wsparcia oraz występowaniu w ich imieniu, w celu skorzystania przez nie z należnej im pomocy.

Wsparcie obejmuje także zapewnienie rodzinom dostępu, w szczególnych sytuacjach, do poradnictwa w zakresie rozwiązań wspierających rodzinę. Poradnictwo dotyczy realizacji indywidualnych potrzeb rodziny. Rodzina, w ramach współpracy z asystentem rodziny, może skorzystać ze wsparcia psychologicznego, pomocy prawnej (w szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych), a także poradnictwa w zakresie przezwyciężania trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka, dostępu do rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej.

Źródłem finansowania programu są środki Funduszu Pracy ujęte w planie finansowym Funduszu Pracy na 2022 r. na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Przejdź do wpisu

Posiłek w szkole i w domu

 • 03 kwietnia 2023 11:59

Posiłek w szkole i w domu 

Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji.

Pomoc jest udzielana:

 • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
 • uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej
 • w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Pomoc udzielana jest w jednej z trzech form:

 • posiłek
 • świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności
 • świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych

Z tej formy wsparcia mogą skorzystać osoby których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej oraz spełniające warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej.

Obecnie obowiązujące kryterium dla wsparcia w tej formie to:

 • 1200 zł dla osoby w rodzinie
 • 1552 zł dla osób samotnie gospodarujących.

 

 

Przejdź do wpisu

„Opieka wytchnieniowa – edycja 2023”

 • 24 marca 2023 08:47

Gmina Orły w roku 2023 otrzymała środki w wysokości 141.494,40zł. na realizację programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2023”, który finansowany jest z Funduszu Solidarnościowego w  ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Cele Programu:
Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
2. osobami posiadającymi:
a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo
b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)
- poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Usługi te wpłyną na:
1.    czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację;
2.    wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Usługami opieki wytchnieniowej w ramach programu objęto 17 osób, w tym:
9 dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności
- 8 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym  stopniu niepełnosprawności

Program będzie realizowany w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Uczestnicy Programu nie ponoszą odpłatności.

Przejdź do wpisu

WNIOSEK o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

 • 30 marca 2022 07:46

Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

Na mocy ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa osoby, które udzielają ukraińskim uchodźcom schronienia w swoich mieszkaniach czy domach, mogą liczyć na rekompensatę pieniężną. Wnioski w tej sprawie można składać w Urzędzie Gminy Orły – ul. Przemyska 3 - w godz. od 7.15 do 15.15 każdego dnia roboczego.
Zgodnie z art. 13 ww. ustawy: „Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy (…) może być przyznane na jego wniosek, świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 60 dni. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach (…) Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, maksymalną wysokość świadczenia pieniężnego”.
Wspomniane rozporządzenie zostało opublikowane i wprowadzone w życie 16 marca 2022 r. Osoba, która udziela schronienia ukraińskim uchodźcom, może wnioskować o udzielenie świadczenia w wysokości 40 zł dziennie za osobę.
Świadczenie jest wypłacane z dołu. Oznacza to, że ma ono formę refundacji, która będzie wypłacana za czas od pierwszego dnia pobytu do dnia złożenia wniosku. Jeśli ktoś zamierza udzielać schronienia uchodźcom jeszcze przez jakiś czas, może już teraz złożyć wniosek i otrzyma świadczenia za wcześniejsze dni, a następnie złożyć nowy wniosek. Może też poczekać, aż obywatele Ukrainy opuszczą jego dom i dopiero wtedy złożyć wniosek za cały okres ich pobytu.
Wniosek oraz karta osoby przyjętej do zakwaterowania dostępne są poniżej. Należy je wydrukować i wypełnić. Dokumenty, o których mowa wyżej są również te dostępne w wersji papierowej w urzędzie.

Świadczenie będzie wypłacane tylko przelewem na wskazane we wniosku konto bankowe. Ustawodawca przewiduje 30 dni na rozpatrzenie wniosku, jeśli nie wystąpią negatywne przesłanki do jego przyznania.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 1(2020 r. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orłach

 • 16 marca 2020 14:00

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 2/2018 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Orłach z dnia 25.05.2018r. w sprawie wyznaczenia Inspektora ochrony danych

 • 25 maja 2018 18:09

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 2/2016 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orłach z dnia 19.02.2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Orłach

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE NR 5-2014 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Orłach z dnia 31lipca 2014 r. W sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orłach

 • 31 lipca 2014 11:16

ZARZĄDZENIE NR 5-2014 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Orłach

z dnia 31lipca 2014 r.

W sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orłach

Przejdź do wpisu
Powrót