Menu Podmiotowe menu ikonka

Gmina Orły planuje w 2024 roku przystąpić do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego

 • 08 listopada 2023 10:56

Przejdź do wpisu

Zmiany w świadczeniach opiekuńczych

 • 18 października 2023 13:49

Ważne zmiany w świadczeniach opiekuńczych

Od 1 stycznia 2024 r. zmienią się zasady ubiegania się o świadczenie pielęgnacyjne. Od nowego roku m. in. świadczenie będzie przysługiwało opiekunom osób z niepełnosprawnością wyłącznie do ukończenie przez nie 18 roku życia, a także będzie możliwe łączenie świadczenia pielęgnacyjnego z pracą – bez jakichkolwiek ograniczeń. Jednocześnie zlikwidowany zastanie specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna.

Świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach

Świadczenie pielęgnacyjne będzie przysługiwać opiekunom osób z niepełnosprawnością wyłączenie do ukończenia przez nie 18 roku życia. Odmiennie od aktualnie obowiązujących zasad, będzie możliwość jednoczesnego pobierania świadczenia pielęgnacyjnego i podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej – bez jakichkolwiek ograniczeń. Na możliwość pobierania świadczenia nie będą wpływać także pobierane przez opiekuna świadczenia emerytalno-rentowego. 

Istotną zmianą jest umożliwienie pobierania świadczenia pielęgnacyjnego w zwielokrotnionej kwocie w zależności od liczby osób, nad którymi sprawowana jest opieka. W przypadku, gdy opiekun będzie sprawował opiekę nad więcej niż jedną osobą z niepełnosprawnością w wieku do ukończenia 18 roku życia, kwota świadczenia pielęgnacyjnego zostanie podwyższona o 100% na drugą i każdą kolejną osobę. Regulacja ta nie dotyczy jednak wniosków złożonych przez dyrektora placówki opieki zastępczej. 

Po ukończeniu 18 roku życia osoba z niepełnosprawnością lub jej przedstawiciel będzie mógł ubiegać się o świadczenie wspierające. 

 

Świadczenie pielęgnacyjne – obecnie 

Świadczenie pielęgnacyjne od 1.01.2024 

Osoby uprawnione 

matka albo ojciec; opiekun faktyczny dziecka; osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną;  inne osoby, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności 

matka albo ojciec; inne osoby, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonek; opiekun faktyczny dziecka; rodzina zastępcza, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka, dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektor regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej albo dyrektor interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego  

Termin 

na czas nie określony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności zostało wydane na czas określone,  

do ukończenia przez osobę z niepełnosprawnością 18 roku życia 

Warunki

opiekun nie mógł podejmować zatrudnienia, pracy zarobkowej, otrzymywać świadczeń emerytalno -rentowych 

brak ograniczeń 

Kwota świadczenia 

jednakowa wysokość świadczenia, 
waloryzowana każdego roku w styczniu
(w 2023 r. – 2458 zł) 

wysokość świadczenia pielęgnacyjnego, zostanie podwyższona o 100% na drugą i każdą kolejną osobę, nad którą sprawowana jest opieka (nie dotyczy dyrektorów placówki opieki zastępczej) 

 

Kiedy świadczenie nie przysługuje 

osoba wymagająca opieki: 
– została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu; 
– pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,  

na osobę wymagającą opieki  
-inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury; 
-ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego (wychowawczego), specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłków dla opiekunów; 
– inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej. 

osoba wymagająca opieki
– została umieszczona lub przebywa w domu pomocy społecznej, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w przepisach o pomocy społecznej, zakładzie karnym, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym albo schronisku dla nieletnich; 
– jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;  

osoba sprawująca opiekę  ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna;  

na osobę wymagającą opieki 
– inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej; 
– ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub do zasiłku dla opiekuna 

Wygaśnięcie prawa

z chwilą śmierci osoby wymagającej opieki  

do ostatniego dnia miesiąca po miesiącu, w którym nastąpiła śmierć osoby wymagającej opieki (ta zamiana dotyczy także osób, które zdecydują się pobierać świadczenie na dotychczasowych zasadach) 

Opisane wyżej nowe warunki przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego, które obowiązywać będą od 1 stycznia 2024 r., nie dotyczą osób, które na zasadzie zachowania praw nabytych, będą pobierać to świadczenie na podstawie przepisów dotychczasowych

Osoba pobierająca świadczenie pielęgnacyjne w związku z opieką nad dzieckiem w wieku do ukończenia 18 roku życia i która będzie chciała po 31 grudnia 2023 r. otrzymać świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach (czyli  z możliwością podejmowania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej) musi po tej dacie zrezygnować z pobierania świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie starych przepisów i złożyć wniosek o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie nowych przepisów. 

Przepisy przejściowe

Osoby, które posiadają prawo lub nabędą jeszcze prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku dla opiekuna lub specjalnego zasiłku opiekuńczego do 31.12.2023 r. będą mogły pobierać te świadczenia  na dotychczasowych zasadach. 

Prawo do pobierania świadczeń będzie przysługiwało również opiekunowi, który złożył wniosek  o ww. świadczenia i oczekuje na wydanie decyzji, spraw pozostających w rozstrzygnięciu przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze lub rozstrzyganych przez sąd.  

Opiekunowie, zachowają prawo do świadczeń na zasadach obowiązujących także w sytuacji kiedy wygaśnie ważność dotychczasowych orzeczeń osób nad którymi sprawują opieką pod warunkiem, że: 

 • wniosek o nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo o niepełnosprawności zostanie złożony w terminie 3 miesięcy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin ważności dotychczasowego orzeczenia oraz  
 • wniosek o ustalenie prawa odpowiednio do świadczenia pielęgnacyjnego albo specjalnego zasiłku opiekuńczego zostanie złożony w terminie 3 miesięcy, licząc od wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności. 

W przypadku specjalnego zasiłku opiekuńczego dodatkowym warunkiem kontynuacji wypłaty na dotychczasowych zasadach jest złożenie wniosku o to świadczenie na kolejny okres zasiłkowy w terminie 3 miesięcy od dnia następującego po dniu, w którym zakończył się dotychczasowy okres zasiłkowy. 

 Świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy przyznane na zasadach dotychczasowych oraz zasiłek dla opiekuna, nie przysługują jeżeli osoba wymagająca opieki będzie miała przyznane prawo do świadczenia wspierającego.

W sytuacji, gdy osoba z niepełnosprawnościami złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wspierającego konieczne będzie: 

 • zawieszenie postępowania o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna. 
 • zawieszenie wypłaty przyznanego już świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna. 

Świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek  opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna, wypłacony opiekunowi za okres, za który osoba wymagająca opieki otrzymała świadczenie wspierające, będzie świadczeniem nienależnie pobranym. Do jego zwrotu wraz z odsetkami będzie zobowiązany opiekun. 

Osoba z niepełnosprawnościami, składając w ZUS wniosek o świadczenie wspierające będzie mogła zdecydować od jakiego miesiąca chce mieć przyznane świadczenie wspierające, dzięki czemu może nie dopuścić do sytuacji otrzymania świadczenia wspierającego za ten sam okres, za który jej opiekun otrzymał w gminie świadczenie opiekuńcze. 

Specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna – uchylone

Z dniem 1 stycznia 2024 r.  zostają uchylone przepisy dotyczące specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna. Oznacza to, że od tej daty te zasiłki nie będą już przyznawane. Jednak osoby, które na dzień 31.12.2023 r. są uprawnione do pobierania któregokolwiek z tych świadczeń, o ile są nadal zainteresowane, mogą nadal pobierać świadczenie na dotychczasowych zasadach.  

Kontynuowanie wypłaty nie wymaga składania żadnego dodatkowego oświadczenia. W przypadku jednak, gdy zakończy się termin określony w decyzji, warunkiem kontunuowania świadczeń jest złożenie wniosku o wydanie nowego orzeczenia o niepełnosprawności i złożenie wniosku o świadczenie w ściśle określonym terminie.  

Świadczenie wspierające

Od 1 stycznia 2024 r. wprowadza się nowy rodzaj świadczenia, tj. świadczenie wspierające, które będzie skierowane bezpośrednio do osób z niepełnosprawnościami w wieku po ukończeniu 18 roku życia.  

Warunkiem uzyskania świadczenia wspierającego jest uzyskanie decyzji o ustaleniu poziom potrzeby wsparcia  – na poziomie od 70 pkt do 100 pkt.  Decyzje o ustaleniu poziomu wsparcia będą wydawały wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, natomiast przyznawał i wypłacał  świadczenie będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych.  

Wprowadzono trzy terminy, od kiedy będzie dostępne świadczenie wspierające: 

 • od 1 stycznia 2024 r. – z ustalonym poziomem potrzeby wsparcia od 87 do 100 pkt,   
 • od 1 stycznia 2025 r. – z ustalonym poziomem potrzeby wsparcia od 78 do 86 pkt
 • od 1 stycznia 2026 r. – z ustalonym poziomem potrzeby wsparcia od 70  do 77 pkt

Podany wyżej harmonogram dostępności świadczenia nie będzie dotyczyć osób, które na dzień 31.12.2023 r. na podstawie przepisów dotychczasowych posiadają prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, albo zasiłku dla opiekuna, a także osób które od 1.01.2024 r . zdecydują się pobierać świadczenie pielęgnacyjne na nowych  zasadach – niezależnie od ilości otrzymanych punktów poziomu wsparcia. 

Wysokość świadczenia wspierającego będzie uzależniona od poziomu potrzeby wsparcia. Dla osób z najniższym poziomem wsparcia będzie wynosić 40% kwoty renty socjalnej do maksymalnej wysokości 220% renty socjalnej (będzie to kwota netto czyli bez potrącań na podatek dochodowy czy ubezpieczenie zdrowotne).  

Co do zasady świadczenie wspierające będzie przyznawane nie wcześniej niż od dnia ustalenia przez wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności poziomu potrzeby wsparcia – w przypadku wniosków o wydanie decyzji w tej sprawie złożonych w roku 2024, wojewódzkie zespoły orzekające będą ustalać poziom potrzeby wsparcia od dnia złożenia wniosku.

Informujemy, iż Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej uruchomiło infolinię dedykowaną nowemu świadczeniu wspierającemu dla osób z niepełnosprawnościami. Pod numerem telefonu: 22245 61 00 osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje zarówno na temat wydawanych przez wojewódzkie zespoły decyzji o potrzebie wsparcia, jak ina temat samego świadczenia wspierającego. Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 17:00.

Dodatkowych informacji o nowym świadczeniu wspierającym można szukać na stronie internetowej Ministerstwa pod adresem: www.gov.pl/web/rodzina (link do strony zewnętrznej) albo na stronie internetowej ZUS pod adresem: www.zus.pl (link do strony zewnętrznej) lub dzwoniąc na infolinię ZUS pod numerem telefonu: 22 560 16 00.

Link do strony Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z informacją o świadczeniu wspierającym oraz zmianach w świadczeniu pielęgnacyjnym - pytania i odpowiedzi

https://www.gov.pl/web/rodzina/swiadczenie-wspierajace---pytania-i-odpowiedzi

https://www.gov.pl/web/rodzina/projekt-ustawy-wprowadzajacej-nowe-swiadczenie-dla-osob-niepelnosprawnych-skierowany-pod-obrady-rady-ministrow

 

Przejdź do wpisu

"ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” - EDYCJA 2024

 • 23 sierpnia 2023 09:33

NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU
„ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ”
- EDYCJA 2024

Informujemy, iż rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024. Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.
 Adresatami są następujące osoby:
•    dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 orzeczenia o niepełnosprawności 
•    osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.).

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością we wszystkich sferach życia, w tym:
1) wsparciu uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
2) wsparcie uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
3) wsparciu uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
4) wsparciu uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.
 WAŻNE INFORMACJE:
•    Program realizowany będzie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r
•    Za realizację usługi asystencji osobistej w ramach Programu uczestnik nie ponosi odpłatności.
•    Kartę zgłoszenia do programu wraz z klauzulą informacyjną RODO (karta zgłoszeniowa do pobrania w załączeniu
klauzulą informacyjną RODO w załączeniu
można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Orłach od poniedziałku do piątku w godz. od 7.15 do 15.15, w nieprzekraczalnym terminie do 11 września 2023 roku.
•    Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer: (16) 671 26 93 lub na stronie Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych pod adresem:

KLIK →  https://www.gov.pl/

KLIK →   https://niepelnosprawni.gov.pl/

Przejdź do wpisu

WSPIERAJ SENIORA

 • 11 sierpnia 2023 13:59

 

"Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 

 

Przejdź do wpisu

KORPUS WSPARCIA SENIORA" NA ROK 2023 MODUŁ II

 • 23 czerwca 2023 14:39

Przejdź do wpisu

OPIEKA 75+" EDYCJA 2023

 • 23 czerwca 2023 14:18

Przejdź do wpisu

PROGRAM OPERACYJNY POMOC  ŻYWNOŚCIOWA 2014 – 2020  PROGRAM 2021 PLUS

 • 01 czerwca 2023 11:31

 

PROGRAM OPERACYJNY POMOC  ŻYWNOŚCIOWA 2014 – 2020  PROGRAM 2021 PLUS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że rozpoczął wydawanie skierowań do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujacym (FEAD) Podprogram 2021 Plus. Pomoc skierowana jest do osób spełniajacych kryteria kwalifikalności, tj. znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, których dochód miesięczny nie przekracza:

- 1823,60 zł -  osoba samotnie gospodarująca

- 1410,00 zł – osoba w rodzinie

Skierowania wydawane są przez pracowników socjalnych w godzinach pracy GOPS Orły

tj. od pon. do pt. w godzinach od 7.15 do 15.15.

Przejdź do wpisu

Programu asystent rodziny na rok 2022

 • 03 kwietnia 2023 12:10

Programu asystent rodziny na rok 2022

Gmina Orły/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Orłach realizuje zadanie dofinansowane z budżetu państwa (ze środków Funduszu Pracy) w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2022”.

Wysokość dofinansowania z budżetu państwa wynosi 3 000,00 zł
Zadanie polega na dofinansowaniu jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny zatrudnionego w GOPS.

Przyznana kwota dofinansowania wynosi nie więcej niż 3 000,00 zł brutto dla każdego zatrudnionego asystenta rodziny spełniającego warunki Programu, proporcjonalnie do wymiaru etatu.

Celem Programu jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w tym również realizacji przez asystenta rodziny wsparcia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, co czyni asystenta rodziny ważnym ogniwem w systemie wsparcia rodzin.

Zadania asystenta rodziny określają przepisy art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Działania te polegają między innymi na opracowaniu wspólnie z osobami zainteresowanymi katalogu możliwych do uzyskania form wsparcia oraz występowaniu w ich imieniu, w celu skorzystania przez nie z należnej im pomocy.

Wsparcie obejmuje także zapewnienie rodzinom dostępu, w szczególnych sytuacjach, do poradnictwa w zakresie rozwiązań wspierających rodzinę. Poradnictwo dotyczy realizacji indywidualnych potrzeb rodziny. Rodzina, w ramach współpracy z asystentem rodziny, może skorzystać ze wsparcia psychologicznego, pomocy prawnej (w szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych), a także poradnictwa w zakresie przezwyciężania trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka, dostępu do rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej.

Źródłem finansowania programu są środki Funduszu Pracy ujęte w planie finansowym Funduszu Pracy na 2022 r. na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Przejdź do wpisu

Posiłek w szkole i w domu

 • 03 kwietnia 2023 11:59

Posiłek w szkole i w domu 

Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji.

Pomoc jest udzielana:

 • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
 • uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej
 • w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Pomoc udzielana jest w jednej z trzech form:

 • posiłek
 • świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności
 • świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych

Z tej formy wsparcia mogą skorzystać osoby których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej oraz spełniające warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej.

Obecnie obowiązujące kryterium dla wsparcia w tej formie to:

 • 1200 zł dla osoby w rodzinie
 • 1552 zł dla osób samotnie gospodarujących.

 

 

Przejdź do wpisu

„Opieka wytchnieniowa – edycja 2023”

 • 24 marca 2023 08:47

Gmina Orły w roku 2023 otrzymała środki w wysokości 141.494,40zł. na realizację programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2023”, który finansowany jest z Funduszu Solidarnościowego w  ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Cele Programu:
Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
2. osobami posiadającymi:
a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo
b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)
- poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Usługi te wpłyną na:
1.    czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację;
2.    wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Usługami opieki wytchnieniowej w ramach programu objęto 17 osób, w tym:
9 dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności
- 8 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym  stopniu niepełnosprawności

Program będzie realizowany w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Uczestnicy Programu nie ponoszą odpłatności.

Przejdź do wpisu

WNIOSEK o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

 • 30 marca 2022 07:46

Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

Na mocy ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa osoby, które udzielają ukraińskim uchodźcom schronienia w swoich mieszkaniach czy domach, mogą liczyć na rekompensatę pieniężną. Wnioski w tej sprawie można składać w Urzędzie Gminy Orły – ul. Przemyska 3 - w godz. od 7.15 do 15.15 każdego dnia roboczego.
Zgodnie z art. 13 ww. ustawy: „Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy (…) może być przyznane na jego wniosek, świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 60 dni. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach (…) Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, maksymalną wysokość świadczenia pieniężnego”.
Wspomniane rozporządzenie zostało opublikowane i wprowadzone w życie 16 marca 2022 r. Osoba, która udziela schronienia ukraińskim uchodźcom, może wnioskować o udzielenie świadczenia w wysokości 40 zł dziennie za osobę.
Świadczenie jest wypłacane z dołu. Oznacza to, że ma ono formę refundacji, która będzie wypłacana za czas od pierwszego dnia pobytu do dnia złożenia wniosku. Jeśli ktoś zamierza udzielać schronienia uchodźcom jeszcze przez jakiś czas, może już teraz złożyć wniosek i otrzyma świadczenia za wcześniejsze dni, a następnie złożyć nowy wniosek. Może też poczekać, aż obywatele Ukrainy opuszczą jego dom i dopiero wtedy złożyć wniosek za cały okres ich pobytu.
Wniosek oraz karta osoby przyjętej do zakwaterowania dostępne są poniżej. Należy je wydrukować i wypełnić. Dokumenty, o których mowa wyżej są również te dostępne w wersji papierowej w urzędzie.

Świadczenie będzie wypłacane tylko przelewem na wskazane we wniosku konto bankowe. Ustawodawca przewiduje 30 dni na rozpatrzenie wniosku, jeśli nie wystąpią negatywne przesłanki do jego przyznania.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 1(2020 r. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orłach

 • 16 marca 2020 14:00

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 2/2018 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Orłach z dnia 25.05.2018r. w sprawie wyznaczenia Inspektora ochrony danych

 • 25 maja 2018 18:09

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 2/2016 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orłach z dnia 19.02.2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Orłach

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE NR 5-2014 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Orłach z dnia 31lipca 2014 r. W sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orłach

 • 31 lipca 2014 11:16

ZARZĄDZENIE NR 5-2014 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Orłach

z dnia 31lipca 2014 r.

W sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orłach

Przejdź do wpisu
Powrót