Menu Podmiotowe menu ikonka

Obwieszczenie Wójta Gminy Radymno o wydaniu decyzji lokalizacji celu publicznego Budowa elektroenergetycznych sieci kablowych SN 15 kV obręb Zadabrowie

 • 31 grudnia 2021 12:49

Przejdź do wpisu

Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Orły w 2023 roku

 • 29 grudnia 2021 12:22


Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Orły w 2023 roku


 

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Walawa, zadabrowie Niizny, Małkowice

 • 27 grudnia 2021 13:28

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RDOŚ w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ,,Zmiana koncesji nr 100/94 na wydobywanie gazu ziemnego ze złoża Przemyśl oraz ze złoża Buszkowiczki"

 • 21 grudnia 2021 14:36

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na Budowa gazociągu zasilającego wraz z budową przyłącza gazowego w miejscowości Walawa

 • 15 grudnia 2021 14:52

Przejdź do wpisu

Zalecenia dla drobnotowarowych hodowców drobiu

 • 10 grudnia 2021 09:35

Przejdź do wpisu

Postanowienie Wójta Gminy Orły prostujaca oczywistą omyłke pisarską w Decyzji BGK.V.6220.3.2021

 • 08 grudnia 2021 10:24

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na Budowa gazociągu zasilającego wraz z budową przyłącza gazowego w miejscowości Olszynka

 • 03 grudnia 2021 14:11

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na Rozbudowę gazociągu zasilającego wraz z budową przyłącza gazowego w miejscowości Olszynka

 • 03 grudnia 2021 14:09

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o zakończeniu zbierania dowodów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Nizinach

 • 29 listopada 2021 13:18

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie o wydanej decyzji Wójta Gminy Orły w sprawie inwestycji celu publicznego na Rozbudowę gazociągu zasilającego wraz z budową przyłącza gazowego w miejscowości Niziny

 • 24 listopada 2021 15:10

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na Budowa gazociągu zasilającego wraz z budową przyłącza gazowego w miejscowości Walawa

 • 23 listopada 2021 15:19

Przejdź do wpisu

obwieszczenie Wójta Gminy Radymno o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 • 12 listopada 2021 09:06

obwieszczenie Wójta Gminy Radymno o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Przejdź do wpisu

Wniosek o realizację zadania publicznego STOWARZYSZENIE AKTYWNI RAZEM ZADĄBROWIE ,,PIERNIKOWY ZAPACH ŚWIĄT”

 • 09 listopada 2021 13:11

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie organizacja pozarządowa ma prawo z własnej inicjatywy złożyć wniosek o realizację zadania publicznego. Stowarzyszenie Aktywni Razem Zadąbrowie  dnia 9 listopada 2021r. złożyło ofertę na zadanie: pn. ,,PIERNIKOWY ZAPACH ŚWIĄT” –  przez udział w warsztatach zdrowo, miło i aktywnie spędzamy czas w sposób wolny od uzależnień.

Oferta została załączona do niniejszego ogłoszenia. Do dnia 16 listopada 2021r. godz. 15.00 można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres mailowy e.hunc@ugorly.pl.

Przejdź do wpisu

Wniosek o realizację zadania publicznego GMINNY KLUB SPORTOWY W ORŁACH ,,JEST PASJA, JEST MOC- UZALEŻNIENIOM STOP!”

 • 09 listopada 2021 13:02

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie organizacja pozarządowa ma prawo z własnej inicjatywy złożyć wniosek o realizację zadania publicznego. Stowarzyszenie Gminny Klub Sportowy w Orłach  dnia 9 listopada 2021r. złożyło ofertę na zadanie: pn. ,,Jest pasja, jest moc- uzależnieniom STOP!” –  profilaktyka poprzez treningi sportowe, przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom oraz  promowanie zachowań prozdrowotnych i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, a także zagospodarowania ich czasu wolnego w sposób wolny od uzależnień. Oferta została załączona do niniejszego ogłoszenia.
Do dnia 16 listopada 2021r. godz. 15.00 można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres mailowy e.hunc@ugorly.pl
.

Przejdź do wpisu

Wniosek o realizację zadania publicznego TOWARZYSTWO SPORTOWE 2001 BIAŁO CZERWONI KASZYCE „SPORT DLA WSZYSTKICH…

 • 09 listopada 2021 12:59

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie organizacja pozarządowa ma prawo z własnej inicjatywy złożyć wniosek o realizację zadania publicznego.   dnia 9 listopada 2021r. TOWARZYSTWO SPORTOWE 2001 BIAŁO CZERWONI KASZYCE złożyło ofertę na zadanie w zakresie wspierania alternatywnych form spędzania wolnego czasu
i promocja zdrowego stylu życia ,, SPORT DLA WSZYSTKICH…” – uczestnicząc w treningach zdrowo, miło i aktywnie spędzamy wolny czas.
 
Oferta została załączona do niniejszego ogłoszenia. Do dnia 16 listopada 2021r. godz. 15.00 można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres mailowy e.hunc@ugorly.pl

 

Przejdź do wpisu

Wniosek o realizację zadania publicznego KLUB SPORTOWY ,,WALAWIANKA” W WALAWIE PROFILAKTYKA NIE MUSI BYĆ NUDNA

 • 09 listopada 2021 12:56

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie organizacja pozarządowa ma prawo z własnej inicjatywy złożyć wniosek o realizację zadania publicznego.   dnia 9 listopada 2021r. KLUB SPORTOWY ,,WALAWIANKA” W WALAWIE złożył ofertę na zadanie w zakresie PRZECIWDZIAŁANIA UZALEZNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM I ZAGOSPODAROWANIE CZASU WOLNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY,,PROFILAKTYKA NIE MUSI BYĆ NUDNA” –  profilaktyka poprzez treningi sportowe, przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom oraz  promowanie zachowań prozdrowotnych i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, a także zagospodarowania ich czasu wolnego w sposób wolny od uzależnień
 
Oferta została załączona do niniejszego ogłoszenia. Do dnia 16 listopada 2021r. godz. 15.00 można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres mailowy e.hunc@ugorly.pl.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na Budowa gazociągu zasilającego wraz z budową przyłącza gazowego w miejscowości Olszynka

 • 03 listopada 2021 13:43

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na Budowa gazociągu zasilającego wraz z budową przyłącza gazowego w miejscowości Olszynka

 • 03 listopada 2021 13:40

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji w 2021 roku statystycznej liczbie uczniów w przedszkolach na 2021 rok II aktualizacja

 • 03 listopada 2021 13:12


Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji w 2021 roku statystycznej liczbie uczniów w przedszkolach na 2021 rok II aktualizacja

 

Przejdź do wpisu

Wójt Gminy Orły ogłasza zmianę ogłoszenia na przetarg ofertowy na sprzedaż 18 sztuk drzew na pniu w Nizinach

 • 29 października 2021 13:13

Wójt Gminy Orły
ogłasza zmianę ogłoszenia na przetarg ofertowy na sprzedaż 18 sztuk drzew na pniu  w Nizinach

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie przetarg ofertowy na sprzedaż 14 sztuk drzew na pniu obręb Niziny

 • 26 października 2021 15:10

Przejdź do wpisu

Komputery dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR

 • 21 października 2021 14:54

Komputery dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR

 
Pandemia COVID-19 pokazała wiele problemów, a jednym z nich jest nauka zdalna na terenach popegeerowskich. Ujawniła ona deficyt sprzętu komputerowego czy utrudnienia w dostępie do Internetu co wpłynęło na realizację obowiązków szkolnych przez dzieci. Projekt „Granty PPGR” stawia za cel wyeliminowanie tych ograniczeń.
Gmina Orły w ramach programu Polska Cyfrowa będzie wnioskować do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o grant na zakup komputerów wraz z oprogramowaniem dla uczniów z rodzin byłych pracowników PGR. W związku z tym Rodzice/Opiekunowie prawni uczniów niepełnoletnich oraz pełnoletni uczniowie szkół średnich mieszkający na terenie naszej gminy mogą składać w Urzędzie Gminy Orły oświadczenia.
Stosowne dokumenty należy składać do dnia 29 października 2021 roku do godziny 15.00 na Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Gminy Orły, ul. Przemyska 3, 37-716 Orły.
Wsparcie przysługuje uczniom, którzy:
•    zamieszkują w miejscowości/gminie, w której funkcjonowało zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
•    są członkami rodzin (w linii prostej, tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie) osób pracujących w PGR-ach,
•    nie otrzymały na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.
Dofinansowanie będzie można otrzymać na sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną.
Alokacja na projekt „Granty – PPGR” wynosi 80 000 000 zł.
Maksymalne dofinansowanie grantu może wynosić do 100% kosztów kwalifikowalnych.
Dofinansowanie w ramach grantów dla poszczególnych gmin zostanie określone jako iloczyn ilości dzieci i wnuków byłych pracowników PGR razy maksymalną stawkę za jednostkę komputera określoną w dokumentacji konkursowej tj. 3 500 zł.

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/
Uwaga! Złożenie oświadczenia nie gwarantuje otrzymania wsparcia w ramach projektu!

Wójt Gminy Orły
Bogusław Słabicki

Przejdź do wpisu

Wniosek o realizację zadania publicznego UKS ORZEŁEK w Orłach - Uzależnia nas tylko Sport

 • 20 października 2021 13:44

Zgodnie z art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie organizacja pozarządowa ma prawo z własnej inicjatywy złożyć wniosek o realizację zadania publicznego.

Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy ,,Orzełek” w Orłach dnia 20 października 2021r. złożyło ofertę na zadanie pn. ,,UZALEŻNIA NAS TYLKO SPORT” – profilaktyka poprzez treningi sportowe. sport Przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom oraz promowanie zachowań prozdrowotnych i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży a także zagospodarowania ich czasu wolnego w sposób wolny od uzależnień.

Oferta została załączona do niniejszego ogłoszenia.
Do dnia 27 października 2021r. godz. 15.00 można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres mailowy e.hunc@ugorly.pl.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na Rozbudowę gazociągu zasilającego wraz z budową przyłącza gazowego w miejscowości Małkowice

 • 14 października 2021 10:26

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na Rozbudowę gazociągu zasilającego wraz z budową przyłącza gazowego w miejscowości Orły ul. Sportowa

 • 14 października 2021 10:23

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na Rozbudowę gazociągu zasilającego wraz z budową przyłącza gazowego w miejscowości Niziny

 • 14 października 2021 10:12

Przejdź do wpisu

Wniosek o realizację zadania publicznego KS MŁODE WILKI” w Nizinach - NIE PIJCIE, NIE PALCIE, W PIŁKĘR NOŻNA Z NAMI GRAJCIE

 • 12 października 2021 10:58

Zgodnie z art.19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie organizacja pozarządowa ma prawo z własnej inicjatywy złożyć wniosek o realizację zadania publicznego.

Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy ,,UKS MŁODE WILKI” w Nizinach w dniu 12 października 2021r. złożyło ofertę na zadanie pn. ,, NIE PIJCIE, NIE PALCIE, W PIŁKĘR NOŻNA Z NAMI GRAJCIE”
 – sport jako forma przeciwdziałania patologiom społecznym i uzależnieniom oraz promowanie zachowań prozdrowotnych i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży a także zagospodarowania ich czasu wolnego w sposób wolny od uzależnień poprzez prowadzenie treningów z zakresu piłki nożnej. Oferta została załączona do niniejszego ogłoszenia.

Do dnia 19 października 2021 r. godz. 15.00 można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres mailowy  e.hunc@ugorly.pl
 

Przejdź do wpisu

Wniosek o realizację zadania publicznego Uczniowski Klub Sportowy ,,Orzełki” w Kaszycach

 • 12 października 2021 11:00

Zgodnie z art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie organizacja pozarządowa ma prawo z własnej inicjatywy złożyć wniosek o realizację zadania publicznego.
Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy ,,Orzełki” w Kaszycach w dniu 11 października 2021r. złożyło ofertę na zadanie pn. ,, Nie dla używek!, tak dla piłki nożnej!” – sport jako forma przeciwdziałania patologiom społecznym i uzależnieniom oraz promowanie zachowań prozdrowotnych i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży a także zagospodarowania ich czasu wolnego w sposób wolny od uzależnień poprzez prowadzenie treningów z zakresu piłki nożnej. Oferta została załączona do niniejszego ogłoszenia.
Do dnia 18 października 2021r. godz. 15.00 można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres mailowy e.hunc@ugorly.pl.

Przejdź do wpisu

Wniosek o realizację zadania publicznego Stowarzyszenie ,,Aktywni Razem” w Zadąbrowiu

 • 12 października 2021 11:02

Zgodnie z art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie organizacja pozarządowa ma prawo z własnej inicjatywy złożyć wniosek o realizację zadania publicznego.
Stowarzyszenie  ,,Aktywni Razem” w Zadąbrowiu dnia 1 października 2021r. złożyło ofertę na zadanie
pn. ,, Klub 2021”. Oferta została załączona do niniejszego ogłoszenia.
Do dnia 8 października 2021r. godz. 15.00 można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres mailowy g.ogonowska@ugorly.pl.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Orły o wydaniu decyzji o Środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 2108r Orły-Niziny km 0+015-5+408, nr 1820 r Radymno-Walawa-Przemyśl km 7+485-10+080, nr 2109 r Niziny-Walawa km 0+000-0+694”

 • 28 września 2021 10:51

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Orły o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn. ,,budowie zespołu przemysłowo - magazynowego - usługowego wraz z segmentami socjalno-biurowymi oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną w Zadąbrowiu

 • 28 września 2021 10:50

Przejdź do wpisu

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Orły

 • 28 września 2021 10:23

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Śrowoiska w Rzeszowie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko eksploatacji elektrowni jądrowej Mochovce

 • 16 września 2021 09:05

Przejdź do wpisu

Konsultacje społeczne z mieszkańcami Sołectwa Drohojów i Zadabrowie dotyczących zmiany granic sołectwa Drohojów i Zadąbrowie

 • 13 września 2021 14:57


Konsultacje społeczne z mieszkańcami Sołectwa Drohojów i Zadabrowie
dotyczących zmiany granic sołectwa Drohojów i Zadąbrowie


 

Przejdź do wpisu

Komunikat Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

 • 03 września 2021 11:29

Komunikat Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii  
informuję o planowanej w dniach 9 - 18 września 2021r. jesiennej akcji doustnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. 

Przejdź do wpisu

Komunikat Wójta Gminy Orły o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku, Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie/ Orły/

 • 30 sierpnia 2021 14:40

Wójt Gminy Orły podaje do publicznej wiadomości
informację o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku, Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, 38-200 Jasło, ul. Floriańska 112, oraz pełnomocnika: P. Tomasza Zabawskiego, 37-700 Przemyśl, ul. Wyb. Ojca Św. Jana Pawła II 24,  sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowlanego pn.:” Budowa gazociągu zasilającego średniego ciśnienia wraz z budową przyłącza gazowego dla zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr 571/14 przy ul. Sportowej w Orłach, na terenie działki ewid. nr: 571/9 572, 571/14, 571/15, obr. 0009 Orły, gm. Orły.” 

Przejdź do wpisu

Komunikat Wójta Gminy Orły o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku, Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie /Małkowice/

 • 30 sierpnia 2021 14:41

Wójt Gminy Orły podaje do publicznej wiadomości
informację o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku, Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, 38-200 Jasło, ul. Floriańska 112, oraz pełnomocnika: P. Tomasza Zabawskiego, 37-700 Przemyśl, ul. Wyb. Ojca Św. Jana Pawła II 24,  sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowlanego pn.:” Budowa gazociągu zasilającego średniego ciśnienia wraz z budową przyłącza gazowego dla zasilania budynku na dz. nr 348/1 w miejscowości Małkowice, na terenie działki ewid. nr: 350/2, 350/1, 349/1, 348/1, obr. 0006 Małkowice, gm. Orły.” 

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie. Wójt Gminy Orły zawiadamia strony postępowania o zakończeniu zbierania dowodów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH NR 2108R ORŁY-NIZINY

 • 30 sierpnia 2021 10:16

Obwieszczenie. Wójt Gminy Orły zawiadamia strony postępowania o zakończeniu zbierania dowodów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH NR 2108R ORŁY-NIZINY km 0+015-5+408, NR 1820R RADYMNO-WALAWA-PRZEMYŚL km 7+485-10+080, NR 2109R NIZINY-WALAWA km 0+000-0+694”.

Obwieszczenie. Wójt Gminy Orły zawiadamia strony postępowania o zakończeniu zbierania dowodów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH NR 2108R ORŁY-NIZINY km 0+015-5+408, NR 1820R RADYMNO-WALAWA-PRZEMYŚL km 7+485-10+080, NR 2109R NIZINY-WALAWA km 0+000-0+694”.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie. Wójt Gminy Orły Obwieszczenie Wójt Gminy Orły zawiadamia strony postępowania o zakończeniu zbierania dowodów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa zespołu przemysłowo -magazynowo- usługowego...

 • 30 sierpnia 2021 10:14

Obwieszczenie Wójt Gminy Orły zawiadamia strony postępowania o zakończeniu zbierania dowodów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa zespołu przemysłowo -magazynowo- usługowego wraz z segmentami socjalno-biurowymi oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na części działki 295/1 w Zadąbrowiu”.

Obwieszczenie.  Wójt Gminy Orły zawiadamia strony postępowania o zakończeniu zbierania dowodów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa zespołu przemysłowo -magazynowo- usługowego

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na Budowa gazociągu zasilającego Średniego ciśnienia wraz z budową przyłącza gazowego dla zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Hnatkowice

 • 25 sierpnia 2021 08:48

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie o wydanej decyzji Wójta Gminy Orły w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na Budowę gazociągu średniego ciśnienia wraz z budową przyłączy gazowych obręb Wacławice

 • 19 sierpnia 2021 15:30

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie - nabór wniosków na refundacje wydatków poniesionych w rolnictwie na zakup mat dezynfekcyjnych, sprzetu do dezynfekcji

 • 03 sierpnia 2021 14:46

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie o wydanej decyzji Wójta Gminy Orły w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na Budowę gazociągu średniego ciśnienia wraz z budową przyłączy gazowych obręb Niziny

 • 30 lipca 2021 11:28

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie o wydanej decyzji Wójta Gminy Orły w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na Budowę gazociągu średniego ciśnienia wraz z budową przyłączy gazowych obręb Olszynka

 • 30 lipca 2021 11:25

Przejdź do wpisu

Spotkanie informacyjne dotyczące projektowanej obwodnicy Przemyśla - spotaknie informacyjne

 • 13 lipca 2021 12:45

„BUDOWA OBWODNICY PRZEMYŚLA W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ DK28/77”

Spotkanie informacyjne dotyczące projektowanej obwodnicy Przemyśla
Spotkanie odbędzie się w dniu 14.07.2021r. o godz. 12:00 w Sali narad nr 8 w UG Radymno, ul. Lwowska 38, 37-550 Radymno
KLIK ►https://www.gov.pl/web/gddkia

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie "Budowa gazociągu zasilającego średniego ciśnienia wraz z budową przyłącza gazowego dla zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Olszynka"

 • 08 lipca 2021 12:54

Obwieszczenie "Budowa gazociągu zasilającego średniego ciśnienia wraz z budową przyłącza gazowego dla zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Olszynka"

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie "Budowa gazociągu zasilającego średniego ciśnienia wraz z budową przyłącza gazowego dla zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Wacławice"

 • 08 lipca 2021 12:48

Obwieszczenie "Budowa gazociągu zasilającego średniego ciśnienia wraz z budową przyłącza gazowego dla zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Wacławice"

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie "Budowa gazociągu zasilającego średniego ciśnienia wraz z budową przyłącza gazowego dla zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Olszynka"

 • 07 lipca 2021 11:03

Obwieszczenie "Budowa gazociągu zasilającego średniego ciśnienia wraz z budową przyłącza gazowego dla zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Olszynka"

Obwieszczenie "Budowa gazociągu zasilającego średniego ciśnienia wraz z budową przyłącza gazowego dla zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Olszynka"

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie Wójt Gminy Orły informuje o możliwości ubiegania się o dotację na realizację inwestycji w zakresie demontażu, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest

 • 05 lipca 2021 12:00

Wójt Gminy Orły informuje o możliwości ubiegania się o dotację na realizację inwestycji w zakresie demontażu, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.

Przejdź do wpisu
Powrót