Menu Podmiotowe menu ikonka

Informacja o przeprowadzaniu przez osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie okresowej kontroli źródeł ogrzewania

 • 26 września 2022 08:43

Informacja o przeprowadzaniu przez osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie okresowej kontroli źródeł ogrzewania

Szanowni Państwo,

na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz. U. 2022r. poz. 1692, z późn. zm.) w związku z przepisami wydanymi na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2021r. poz. 869, z późn. zm.) informuję, że na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych spoczywa ustawowy obowiązek zapewnienia co najmniej jednej w roku kontroli stanu technicznego użytkowanego obiektu budowlanego. Dotyczy to także stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych oraz instalacji gazowych.  

Zgodnie z przepisami kontrole stanu technicznego przewodów kominowych przeprowadzają –– osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

To oznacza, że każdy kto posiada i zgłosił piec podlega obowiązkowej kontroli zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. poz. 719, z późn. zm.). Kontrola ta obejmuje również weryfikację zadeklarowanego źródła ciepła.

Wójt Gminy Orły

Przejdź do wpisu

Informacja o złożeniu oferty realizacji zadania publicznego w trybie bezkonkursowym ,,W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH-KORZYSTAJ Z ŻYCIA BEZ UZALEŻNIEN !"

 • 15 września 2022 12:31

Informacja o złożeniu oferty realizacji zadania publicznego w trybie bezkonkursowym

Informuje, że zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie organizacja pozarządowa ma prawo z własnej inicjatywy złożyć wniosek o realizację zadania publicznego. Ludowy Klub Sportowy ,,Wesoła” w Zadąbrowiu   dnia 15 września 2022r. złożył ofertę na zadanie pn.: ,,W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH- KORZYSTAJ Z ŻYCIA BEZ UZALEŻNIEŃ !” – sport jako forma przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, działalność wspomagająca zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży.

Oferta została załączona do niniejszego ogłoszenia.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Orły o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

 • 31 sierpnia 2022 11:53

Obwieszczenie Wójta Gminy Orły o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zadania pod nazwą "Budowa gazociągu zasilającego średniego zasięgu wraz z budową przyłącza gazowego dla zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr 292/2 w miejscowości Niziny, na terenie działki ewid. nr 292/1, 292/2, obręb 0007 Niziny, gm. Orły.".

Przejdź do wpisu

Budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny (LPG) na działkach o nr ewidencyjnych 289/16 i 289/7 obrąb Zadąbrowie

 • 10 sierpnia 2022 10:50

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie naboru kandydatów do Rady Seniorów Gminy Orły

 • 01 sierpnia 2022 15:05

Ogłoszenie naboru kandydatów do Rady Seniorów Gminy Orły

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Orły

 • 01 sierpnia 2022 14:25

Obwieszczenie (komunikat) kończący postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: "Budowa sieci elektroenergetycznych nN 0,4kV oświetlenia ulicznego wraz ze słupami oświetleniowymi i szafką oswietlenia na terenie działki ewid. nr 517/11, 517/13 obr. Orły gm. Orły".

Przejdź do wpisu

Informacja o złożeniu oferty realizacji zadania publicznego w trybie bezkonkursowym ,PIŁKA NOŻNA – ŁĄCZY POKOLENIA"

 • 15 lipca 2022 14:05

Informacja o złożeniu oferty realizacji zadania publicznego w trybie bezkonkursowym

Informuje, że zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie organizacja pozarządowa ma prawo z własnej inicjatywy złożyć wniosek o realizację zadania publicznego. Uczniowski Klub Sportowy ,, UKS MŁODE WILKI” w Nizinach    dnia 15 lipca 2022r. złożył ofertę na zadanie pn.: ,,PIŁKA NOŻNA – ŁĄCZY POKOLENIA” – sport jako forma przeciwdziałania patologiom społecznym i uzależnieniom oraz promowanie zachowań prozdrowotnych i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, a także zagospodarowanie czasu wolnego w sposób wolny od uzależnień poprzez prowadzenie treningów oraz rozgrywek w piłkę nożną.
Oferta została załączona do niniejszego ogłoszenia.
Ewentualne uwagi dotyczące oferty można zgłaszać w Urzędzie Gminy Orły, ul. Przemyska 3, pok. Nr 7 lub przesłać na adres  e.hunc@ugorly.pl. do dnia 22 lipca 2022r. godz. 15.00

Przejdź do wpisu

Wszczęcie postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia "Budowa gazociącu średniego cisnienia wraz z budową przyłacza do zasilania budynku obrębu Nizny"

 • 14 lipca 2022 12:53

Przejdź do wpisu

Obwieszzczenie o wydaniu decyzji o środiwskowych uwarunkowaniach p.n. "Zmiana koncesji nr 100/94 na wydobywanie gazu ziemnego ze złoża Przemyśl oraz ze złoża Buszkowiczki"

 • 14 lipca 2022 12:45

Przejdź do wpisu

Informacja o złożeniu oferty realizacji zadania publicznego w trybie bezkonkursowym ,OD PRZEDSZKOLA DO SENIORA”

 • 14 lipca 2022 12:29

Informacja o złożeniu oferty realizacji zadania publicznego w trybie bezkonkursowym

Informuje, że zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie organizacja pozarządowa ma prawo z własnej inicjatywy złożyć wniosek o realizację zadania publicznego. Stowarzyszenie Seniorów ,, Tradycja i Nowoczesność”   dnia 14 lipca 2022r. złożyło ofertę na zadanie pn.: ,,OD PRZEDSZKOLA DO SENIORA” – przez udział w warsztatach miło i aktywnie spędzamy czas w sposób wolny od uzależnień.

Oferta została załączona do niniejszego ogłoszenia.

Ewentualne uwagi dotyczące oferty można zgłaszać w Urzędzie Gminy Orły, ul. Przemyska 3, pok. Nr 7 lub przesłać na adres  e.hunc@ugorly.pl. do dnia 21 lipca 2022r. godz. 15.00.

Przejdź do wpisu

Zawiadowmieni o wydaniu Decyzji projekt robót geologicznych na potrzeby dokumentacji hydrogeologicznej dla inwestycji p.n. "Budowa obwodnicy przemyila w ciqgu drogi krajowej DK28/77"

 • 14 lipca 2022 07:27

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie o wydanej Decyzji Wójta Gminy Orły w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia "Budowa oświetlenia drogowego napowietrznego na slupach betonowych na terenie obrębu miejscowości Ciemięrzowice"

 • 11 lipca 2022 20:44

Przejdź do wpisu

Wszczęcie postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia ,,Budowa sieci elektroenergetycznych oświetlenia drogowego obręb Orły"

 • 29 czerwca 2022 12:13

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o wydanej decyzji Wójta Gminy Orły w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia "Budowa oświetlenia drogowego napowietrznego na slupach betonowych na terenie obrębu Orły, Drohojów"

 • 21 czerwca 2022 15:23

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie o wydanej Decyzji Wójta Gminy Orły postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia "Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Nizinach"

 • 21 czerwca 2022 15:17

Przejdź do wpisu

Wszczęcie postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia "Budowa gazociącu średniego cisnienia wraz z budową przyłacza do zasilania budynku obrębu Małkowice"

 • 08 czerwca 2022 15:18

Przejdź do wpisu

Wszczęcie postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia "Budowa gazociącu średniego cisnienia wraz z budową przyłacza do zasilania budynku obrębu Drohojów"

 • 08 czerwca 2022 15:13

Przejdź do wpisu

Wszczęcie postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia "Budowa oświetlenia drogowego napowietrznego na slupach betonowych na terenie obrębu miejscowości Ciemięrzowice"

 • 07 czerwca 2022 15:02

Przejdź do wpisu

Rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitartnego dzików na terenie powiatu przemyskiego

 • 07 czerwca 2022 12:23

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o mozliwości zakupu lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia

 • 07 czerwca 2022 12:19

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ,przedsięwzięcia pn. ,Zmiana koncesji nr 100/94 na wydobywanie gazu ziemnego ze zloża Przemyśl oraz ze zloża Buszkowiczki"

 • 25 maja 2022 14:49

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójt Gminy Orłyo o wydanej decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa zakładu obróbki aluminium wraz z infrastrukturą techniczną” zlokalizowana na działce nr 289/23 obręb Zadąbrowie.

 • 20 maja 2022 19:21

Przejdź do wpisu

Wszczęcie postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia "Budowa oświetlenia drogowego napowietrznego na slupach betonowych na terenie obrębu Orty, Drohojów"

 • 20 maja 2022 08:02

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na Budowa gazociągu zasilającego średniego cisnienia wraz z budową przyłącza gazowego w miejscowości Olszynka

 • 13 maja 2022 14:00

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wydaniu decyzji Wójta gminy Orły w sprawie wdania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z infrastrukturą techniczna w miejscowości Zadąbrowie"

 • 13 maja 2022 13:57

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wydaniu decyzji Wójta gminy Orły w sprawie wdania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Naprawy odpadów samochodowych

 • 12 maja 2022 14:31

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na Budowa gazociągu zasilającego średniego cisnienia wraz z budową przyłącza gazowego w miejscowości Walawa

 • 06 maja 2022 10:59

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na Budowa gazociągu zasilającego średniego cisnienia wraz z budową przyłącza gazowego w miejscowości Ciemięrzowice

 • 06 maja 2022 10:57

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na Budowa gazociągu zasilającego średniego cisnienia wraz z budową przyłącza gazowego w miejscowości Niziny

 • 06 maja 2022 10:55

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji w 2022 r. - I aktualizacja

 • 29 kwietnia 2022 15:08

Przejdź do wpisu

Nabór wniosków - Dotacja na realizację inwestycji w zakresie demontażu, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.

 • 26 kwietnia 2022 09:56

Dotacja na realizację inwestycji w zakresie demontażu, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.

Przejdź do wpisu

Zakończenie zbierania dowodów w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z infrastrukturą techniczna w miejscowości Zadąbrowie"

 • 21 kwietnia 2022 15:11

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o zakończeniu zbierania dowodów w sprawie wdania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Naprawy odpadów samochodowych

 • 13 kwietnia 2022 12:17

Przejdź do wpisu

Wszczęcie postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia „Budowa gazociągu zasilającego średniego ciśnienia wraz z budową przyłącza w miejscowości Drohojów"

 • 13 kwietnia 2022 12:13

Przejdź do wpisu

Wszczęcie postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia „Budowa gazociągu zasilającego średniego ciśnienia wraz z budową przyłącza w miejscowości Małkowice"

 • 13 kwietnia 2022 12:11

Przejdź do wpisu

Wszczęcie postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia "Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Nizinach"

 • 13 kwietnia 2022 12:07

Przejdź do wpisu

Wszczęcie postepowania w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa zakładu obróbki aluminium wraz z infrastrukturą techniczą"

 • 05 kwietnia 2022 13:46

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie sprzedaż drewna w formie licytacji ofertowej

 • 05 kwietnia 2022 09:40

Przejdź do wpisu

Wszczęcie postepowania decyzji ośrodwiskowych uwarunkowaniw dla pzedsiqwzigcia pn.: Zmiana koncesji nr 100/94 na wydobynranie gazu ziemnego ze złoża Przemyśl oraz zloża Buszkowiczki

 • 31 marca 2022 14:38

Przejdź do wpisu

Wszczęcie postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia „Budowa gazociągu zasilającego średniego ciśnienia wraz z budową przyłącza w miejscowości Olszynka"

 • 31 marca 2022 14:28

Przejdź do wpisu

Wszczęcie postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia „Budowa gazociągu zasilającego średniego ciśnienia wraz z budową przyłącza w miejscowości Cięmierzowice"

 • 29 marca 2022 08:29

Przejdź do wpisu

Wszczęcie postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia „Budowa gazociągu zasilającego średniego ciśnienia wraz z budową przyłącza w miejscowości Niziny"

 • 29 marca 2022 08:25

Przejdź do wpisu

Wszczęcie postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia „Budowa gazociągu zasilającego średniego ciśnienia wraz z budową przyłącza w miejscowości Walawa"

 • 29 marca 2022 08:21

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie Nr III sprzedaż drewna w formie licytacji ofertowej

 • 24 marca 2022 12:44

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie Nr II sprzedaż drewna w formie licytacji ofertowej

 • 15 marca 2022 12:19

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie sprzedaż drewna w formie licytacji ofertowej

 • 10 marca 2022 15:06

Przejdź do wpisu

Zaszczep pupila to tylko chwila

 • 07 marca 2022 08:48

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Orły o wydaniu decyzji lokalizacji celu publicznego "Rozbudowa stadionu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszqcą na terenie na terenie miejscowości Orły

 • 28 lutego 2022 15:24

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie o wydanej decyzji Wójta Gminy Orły kończącej postępowanie administracyjne w sprawie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1820R, 2108R i 2109R na terenie obrębu Orły, Niziny i Walawa”

 • 23 lutego 2022 09:52

Obwieszczenie o wydanej decyzji  Wójta Gminy Orły w dniu 22.02.2022 roku kończącej postępowanie administracyjne w sprawie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1820R, 2108R i 2109R na terenie obrębu Orły, Niziny i Walawa”

Przejdź do wpisu

Wszczęcie postepowania w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z infrastrukturą techniczna w miejscowości Zadąbrowie"

 • 18 lutego 2022 11:29

Przejdź do wpisu