Menu Podmiotowe menu ikonka

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dla zamierzenia budowlanego pn.: ,,Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej obręb Hnatkowice"

 • 08 września 2023 15:11

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie Starosty przemyskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą "Budowa drogi gminnej lączącej drogę powiatową Niziny z drogą gminną Zadqbrowie Stefa"

 • 31 sierpnia 2023 10:05

Przejdź do wpisu

Żadanie przyznania płatności dla małych gospodarstw

 • 29 sierpnia 2023 13:06

Przejdź do wpisu

"ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” - EDYCJA 2024

 • 23 sierpnia 2023 09:35

NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU
„ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ”
- EDYCJA 2024

Informujemy, iż rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024. Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.
 Adresatami są następujące osoby:
•    dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 orzeczenia o niepełnosprawności 
•    osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.).

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością we wszystkich sferach życia, w tym:
1) wsparciu uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
2) wsparcie uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
3) wsparciu uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
4) wsparciu uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.
 WAŻNE INFORMACJE:
•    Program realizowany będzie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r
•    Za realizację usługi asystencji osobistej w ramach Programu uczestnik nie ponosi odpłatności.
•    Kartę zgłoszenia do programu wraz z klauzulą informacyjną RODO (karta zgłoszeniowa do pobrania w załączeniu
klauzulą informacyjną RODO w załączeniu
można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Orłach od poniedziałku do piątku w godz. od 7.15 do 15.15, w nieprzekraczalnym terminie do 11 września 2023 roku.
•    Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer: (16) 671 26 93 lub na stronie Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych pod adresem:

KLIK →  https://www.gov.pl/

KLIK →   https://niepelnosprawni.gov.pl/

Przejdź do wpisu

Informacja o złożeniu uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego pn.: ,, Piękno jest w nas !"

 • 21 sierpnia 2023 15:34

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie organizacja pozarządowa ma prawo z własnej inicjatywy złożyć wniosek o realizację zadania publicznego. Stowarzyszenie Aktywni Razem Zadąbrowie  dnia 21 sierpnia 2023r. złożyło ofertę na zadanie:  
pn.
,,Piękno jest w nas !”   przez udział w warsztatach zdrowo, miło i aktywnie spędzamy czas w sposób wolny od uzależnień.

Oferta została załączona do niniejszego ogłoszenia.

Ewentualne uwagi dotyczące oferty można składać w Urzędzie Gminy Orły, ul. Przemyska 3, pok. Nr 7 lub przesłać na adres : e.hunc@ugorly.pl
do dnia 28 sierpnia  2023r. godz. 14.00.

Przejdź do wpisu

Informacja o złożeniu uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego pn.: ,, Pasja zamiast używek...!"

 • 10 sierpnia 2023 15:10

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie organizacja pozarządowa ma prawo z własnej inicjatywy złożyć wniosek o realizację zadania publicznego. Gminny Klub Sportowy Viking Orły  dnia 10 sierpnia 2023r. złożył ofertę na zadanie:  pn. ,,Pasja zamiast używek !”   organizowanie zajęć sportowych sposobem na rozwiązywanie problemów alkoholowych
i przeciwdziałanie narkomanii oraz  promowanie zachowań prozdrowotnych i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży,
a także zagospodarowania ich czasu wolnego w sposób wolny od uzależnień.

Oferta została załączona do niniejszego ogłoszenia.

Ewentualne uwagi dotyczące oferty można składać w Urzędzie Gminy Orły, ul. Przemyska 3, pok. Nr 7 lub przesłać na adres : e.hunc@ugorly.pl
do dnia 17 sierpnia  2023r. godz. 14.00.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej z wewngtrznq linią zasilającą w misjcowości Hnatkowice"

 • 07 sierpnia 2023 13:18

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej z wewngtrznq linią zasilającą w misjcowości Hnatkowice"

Przejdź do wpisu

Informacja o złożeniu uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego pn.: Nie biorę - zamiast narkotyków i dopalaczy - wybieram sport!"...

 • 27 lipca 2023 15:52

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie organizacja pozarządowa ma prawo z własnej inicjatywy
złożyć wniosek o realizację zadania publicznego.
Uczniowski Klub Sportowy ,,UKS Młode Wilki" w Nizinach  dnia 27 lipca 2023r. złożył ofertę na zadanie:
 pn. ,,Nie biorę - zamiast narkotyków
i dopalaczy wybieram sport! ”– sport jako forma przeciwdziałania patologiom społecznym i uzależnieniom (przede wszystkim od narkotyków
i dopalaczy) oraz promowanie zachowań prozdrowotnych i aktywnego stylu zycia wśród dzieci i młodziezy, a także zagospodarowanie czasu wolnego w sposób wolny od uzaleznień poprzez prowadzenie treningów w piłkę nożną 

Oferta została załączona do niniejszego ogłoszenia.

Ewentualne uwagi dotyczące oferty można składać w Urzędzie Gminy Orły, ul. Przemyska 3, pok. Nr 7 lub przesłać na adres : e.hunc@ugorly.pl
do dnia 3 sierpnia 2023r. godz. 14.00.

Przejdź do wpisu

Informacja o złożeniu uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego pn.: ,,Damy radę!"

 • 24 lipca 2023 15:35

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie organizacja pozarządowa ma prawo z własnej inicjatywy
złożyć wniosek o realizację zadania publicznego.
Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich ,,Walawianki"  dnia 24 lipca 2023r. złożyło ofertę na zadanie:
 pn. ,,Damy radę! ”–  profilaktyka uzależnień poprzez warsztaty umiejetnosci praktycznych, aktywne spędzanie czasu w sposób wolny od uzaleznień.

Oferta została załączona do niniejszego ogłoszenia.

Ewentualne uwagi dotyczące oferty można składać w Urzędzie Gminy Orły, ul. Przemyska 3, pok. Nr 7 lub przesłać na adres : e.hunc@ugorly.pl
do dnia 31 lipca 2023r. godz. 14.00.

Przejdź do wpisu

Informacja o złozeniu uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego pn.:,, Sport to zdrowie!"...

 • 21 lipca 2023 14:20

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie organizacja pozarządowa ma prawo z własnej inicjatywy
złożyć wniosek o realizację zadania publicznego.
Stowarzyszenie ,,Wspólna Sprawa” w Drohojowie  dnia 21 lipca 2023r. złożyło ofertę na zadanie:
 pn. ,,Sport to zdrowie! ”–  organizacja zajęć sportowych w okresie wakacyjnym jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii oraz promowanie zachowań prozdrowotnych
i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, a także zagospodarowania ich czasu wolnego w sposób wolny od uzależnień

Oferta została załączona do niniejszego ogłoszenia.

Ewentualne uwagi dotyczące oferty można składać w Urzędzie Gminy Orły, ul. Przemyska 3, pok. Nr 7 lub przesłać na adres : e.hunc@ugorly.pl
do dnia 28 lipca 2023r. godz. 14.00.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania " Budowa grogi gminnej łączącej drogę powiatową nr 2108R Orły - Niziny z drogą gminną nr 116384R Zadąbrowie Strefa"

 • 05 lipca 2023 07:41

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

" Budowa grogi gminnej łączącej drogę powiatową nr 2108R Orły - Niziny z drogą gminną nr 116384R Zadąbrowie Strefa"

Przejdź do wpisu

Zaświadczenia dla sołtysów do przyznania świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji sołtysa

 • 04 lipca 2023 13:58

Zaświadczenia dla Sołtysów 

Informuję, że od 1 lipca 2023r. można składać w Urzędzie Gminy Orły wnioski o wydanie zaświadczenia potwierdzającego okres pełnienia funkcji sołtysa.

Dokument ten jest niezbędnym załącznikiem do wniosku o otrzymanie świadczenia pieniężnego przez osoby, które pełniły lub pełnią funkcję sołtysa. Zgodnie z ustawą z dnia 26 maja 2023r. o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa dodatek ten przysługuje osobie, która spełnia łącznie następujące warunki: 

 1) pełniła funkcję sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przez okres co najmniej dwóch kadencji, lecz nie mniej niż 8 lat,

2) uzyskała odpowiedni wiek: w przypadku kobiet 60 lat, zaś w przypadku mężczyzn 65 lat,

3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

Przy ustalaniu okresu pełnienia funkcji sołtysa nie jest wymagane zachowanie ciągłości pełnienia tej funkcji. Do okresu pełnienia funkcji sołtysa wlicza się również okres zajmowania tego stanowiska  przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, jeżeli osoba ta następnie pełniła funkcję sołtysa na podstawie przepisów z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Wójt Gminy Orły wyda zaświadczenie potwierdzające okres pełnienia funkcji sołtysa na podstawie posiadanych dokumentów. W przypadku gdyby takie dokumenty nie zachowały się w archiwum Urzędu Gminy Orły, Wójt wyda postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia ze względu na brak danych potwierdzających okres pełnienia funkcji. Postanowienie to należy dołączyć do wniosku o przyznanie świadczenia. W takim przypadku zaświadczenie będzie można zastąpić pisemnym oświadczeniem złożonym przez wnioskodawcę o spełnieniu tego wymogu, potwierdzonym pisemnymi oświadczeniami złożonymi przez co najmniej 5 osób zamieszkujących w sołectwie w czasie, w którym wnioskodawca pełnił w nim funkcję sołtysa.

                                                                                               Wójt Gminy Orły

                                                                                                 /-/ Bogusław Słabicki

 

Przejdź do wpisu

Kontrole zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

 • 28 czerwca 2023 17:11

Kontrole zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2, 3a i 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.) na właścicielu nieruchomości spoczywa obowiązek przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej, a w przypadku braku kanalizacji, wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe lub w przydomową oczyszczalnię ścieków.

Nowelizacją ustawy wprowadzoną w sierpniu 2022 roku nałożony został na gminę obowiązek kontroli, z częstotliwością co najmniej raz na dwa lata, nieruchomości wyposażonych
w zbiorniki bezodpływowe (szamba) lub przydomowe oczyszczalnie ścieków, w zakresie posiadania pisemnych umów na świadczenie usługi wywozu nieczystości ciekłych oraz dowodów uiszczania opłat za te usługi.

W związku z powyższym informujemy, że będą przeprowadzane kontrole częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków, a także zawarcia umów na wywóz nieczystości ciekłych
z przedsiębiorcami posiadającymi zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Orły (na podstawie art. 6 ust. 5a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Kontrole na terenie gminy Orły rozpoczną się już w II półroczu 2023 roku. Będą one prowadzone w siedzibie Urzędu Gminy Orły przy ul. Przemyskiej 3 lub bezpośrednio na terenie nieruchomości.

Właściciele nieruchomości zostaną pisemnie zawiadomieni o dniu i godzinie przeprowadzenia kontroli. Prosimy Państwa o współpracę i udostępnienie niezbędnych dokumentów będących przedmiotem kontroli. Osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników z instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków, powinne zawrzeć takie umowy niezwłocznie.

Kontrola polegała będzie na sprawdzeniu zawartej umowy z przedsiębiorcą, okazaniu dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (rachunki lub faktury na których wskazany będzie adres nieruchomości i ilość odebranych nieczystości ciekłych) oraz faktur za zużycie wody w nieruchomości. Posiadane dokumenty powinny potwierdzać regularność opróżniania zbiornika, a zużycie wody powinno odpowiadać ilości wywiezionych nieczystości.

Jeżeli nieruchomość wyposażona jest w przydomową oczyszczalnię ścieków, należy pamiętać o obowiązku pozbywania się osadów ściekowych, zgodnie z częstotliwością wskazaną
w instrukcji eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków, a w przypadku braku instrukcji nie rzadziej niż 1 raz na rok. Opróżnianie osadnika powinno być udokumentowane poprzez podpisanie umowy na wywóz osadów ściekowych oraz posiadanie dowodów uiszczania opłaty za tę usługę.

Przepis art. 10 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przewiduje kary grzywny m. in. dla osób utrudniających przeprowadzanie kontroli oraz osób nieprzestrzegających obowiązków określonych w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Orły.

Wykaz przedsiębiorców uprawnionych do wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych oraz z osadników przydomowych oczyszczalni ścieków dostępny jest
w poniższej tabeli:

Lp.

Nazwa podmiotu posiadające stosowne zezwolenie na terenie Gminy Orły

Kontakt

1

Usługi Asenizacyjne Małek i S-ka s.c.

37-700 Prałkowce 6

 

 

16 675 78 10

2

Gminny Zakład Usług Wodnych

Orły, Ul. W Witosa 11

 

 

16/ 671 26 93 wew. 24

3

TOITOI Polska Sp. z o..

Ul. Płociska 29

03-044 Warszawa

 

 

22/ 811 61 44

4

WC SERWIS Sp. z o.o.

Ul. Szybowa 2

41-808 Zabrze

 

 

32/ 278 45 31

5

MOYERS-DRILL Odoardo Storci ul. Ofiar Katynia 26, 37-700 Przemyśl 

668 940 058

       

 Właściciele lub użytkownicy nieruchomości zobowiązani są do udokumentowania wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków poprzez okazanie:

 1. umowy z przedsiębiorcą uprawnionym do opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości na terenie Wrocławia oraz
 2. rachunków, faktur, paragonów lub innych dokumentów wystawionych każdorazowo przez przedsiębiorcę po wykonaniu usługi, na których wskazana będzie co najmniej informacja o ilości odebranych nieczystości ciekłych i adresie nieruchomości.

Właściciele nieruchomości są obowiązani do zachowania powyższych dokumentów przez okres 12 miesięcy oraz okazania ich pracownikom Urzędu Gminy Orły uprawnionym do kontroli w zakresie utrzymania czystości i porządku. Kontrole dokumentów będą przeprowadzane z częstotliwością co najmniej raz na dwa lata.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pn. Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą techniczną na czcicie działki o nr ewid. 404/5 w miejscowości Orly

 • 28 czerwca 2023 17:00

Przejdź do wpisu

Dotacje na realizację inwestycji w zakresie demontażu, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.

 • 15 czerwca 2023 07:20

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ORŁY

Wójt Gminy Orły informuje o możliwości ubiegania się o dotację na realizację inwestycji w zakresie demontażu, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.
W oparciu o zgłoszenia od właścicieli nieruchomości przystępujących do programu - Gmina Orły przygotuje wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie o udzielenie dofinansowania. Realizacja ww. przedsięwzięcia  nastąpi po przyznaniu dotacji WFOŚiGW.
Zainteresowane osoby, które chciałyby usunąć wyroby zawierające azbest ze swoich nieruchomości, korzystając z dotacji na ten cel, powinny  w terminie do 3 lipca 2023 r. potwierdzić chęć udziału w programie na podstawie wniosków.  
Wniosek można pobrać w Biurze Obsługi Klienta lub na BIP Urzędu Gminy Orły. 
Dofinansowaniem nie będą objęte koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.

Zachęcam do skorzystania z tej formy dofinansowania.

Przejdź do wpisu

Wyniki konkursu profilaktycznego - ,,Rozwiąż Krzyżówkę"!

 • 13 czerwca 2023 08:51

Przejdź do wpisu

Dyrektor Zarządu Zlewni Przemyśl PGW WP wydal decyzje udzielającą dla Gminy Rokietnica, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - obudowy otworu studziennego studni rezerwowej S-3a obręb Tapin

 • 13 czerwca 2023 07:45

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji w 2023 roku statystycznej liczbie uczniów w przedszkolach oodziałach przedszkolnychw szkołach podstawowych gminy Orły na 2023 rok - I aktualizacja od 1.05.2023 r.

 • 04 maja 2023 14:34

Przejdź do wpisu

Informacja o złozeniu uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego pn.:,, Zdrowo bo na sportowo"

 • 06 kwietnia 2023 08:34

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie organizacja pozarządowa ma prawo z własnej inicjatywy złożyć wniosek o realizację zadania publicznego. Ludowy Klub Sportowy ,,KORONA" Trójczyce dnia 6 kwietnia 2023r. złożył ofertę na zadanie:
pn. ,,Zdrowo bo na sportowo” – profilaktyka poprzez sport, przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom oraz promowanie zachowań prozdrowotnych i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, a także zagospodarowanie czasu wolnego dzieci, młodzieży i ich rodzin w sposób wolny od uzależnień 
Oferta została załączona do niniejszego ogłoszenia.
Do dnia 13 kwietnia 2023r. godz. 15.00 można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres mailowy e.hunc@ugorly.pl.

Przejdź do wpisu

Sprzedaż drewna obręb Orły

 • 03 kwietnia 2023 10:58

Przejdź do wpisu

III Sprzedaż derwna obręb Niziny - pas drogowy

 • 13 marca 2023 11:27

III Sprzedaż derwna obręb Niziny - pas drogowy

Przejdź do wpisu

OGŁOSZENIE II SPRZEDAŻY DREWNA obręb Niziny - pas drogowy

 • 08 marca 2023 12:49

OGŁOSZENIE II

SPRZEDAŻY DREWNA

                                            Wójt Gminy Orły ogłasza sprzedaż drewna formie licytacji ofertowej.

                                                  Przedmiotowe drewno złożone jest na działce:nr 523 obrębNiziny -/pas drogowy/.

Przejdź do wpisu

Informacja o złożeniu uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego pn.:,, Bądźmy razem..." - znam tradycje, trzeźwo myślę, żyję zdrowo!

 • 07 marca 2023 15:05

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie organizacja pozarządowa ma prawo z własnej inicjatywy złożyć wniosek o realizację zadania publicznego.
Stowarzyszenie Niziny Razem   dnia 7 marca 2023r. złożyło ofertę na zadanie:

 pn. ,,Bądźmy razem…” – znam tradycje, trzeźwo myślę, żyję zdrowo!

Oferta została załączona do niniejszego ogłoszenia.

Do dnia 14 marca 2023r. godz. 15.00 można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres mailowy e.hunc@ugorly.pl.

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie Nr 1 Sprzedaż drewna

 • 28 lutego 2023 10:33

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie Nr 1 Sprzedaż drewna

 • 23 lutego 2023 09:19

Ogłoszenie Nr 1 Sprzedaż drewna

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie Nr 1 Sprzedaż drewna

 • 15 lutego 2023 11:57

Przejdź do wpisu

Wyniki konkursu profilaktycznego - ,,Rozwiąż Krzyżówkę"!

 • 07 lutego 2023 13:55

Przejdź do wpisu

OGŁOSZENIE NR I SPRZEDAŻY DREWNA Wójt Gminy Orły ogłasza sprzedaż drewna formie licytacji ofertowej. Przedmiotowe drewno złożone jest na działce:nr 168 obręb Hnatkowice -/pas drogowy/.

 • 07 lutego 2023 13:09

OGŁOSZENIE NR I

SPRZEDAŻY DREWNA

Wójt Gminy Orły ogłasza sprzedaż drewna formie licytacji ofertowej.

Przedmiotowe drewno złożone jest na działce:nr 168 obręb Hnatkowice -/pas drogowy/.

Przejdź do wpisu

OGŁOSZENIE NR I SPRZEDAŻY DREWNA

 • 02 lutego 2023 11:35

OGŁOSZENIE NR I

SPRZEDAŻY DREWNA

Wójt Gminy Orły ogłasza sprzedaż drewna formie licytacji ofertowej.

Przedmiotowe drewno złożone jest na działce:nr 401obręb Drohojów -/pas drogowy/.

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie nr II o sprzedaży drewna

 • 27 stycznia 2023 11:42

Ogłoszenie nr II o sprzedaży drewna z dnia 27 stycznia 2023r.

Przejdź do wpisu

Ceny i stawki dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Orły obowiązujące od 1 stycznia 2023

 • 16 stycznia 2023 09:54

Ceny i stawki dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia

ścieków na terenie Gminy Orły obowiązujące od 1 stycznia 2023 

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie Sprzedaż drewna

 • 13 stycznia 2023 11:26

OGŁOSZENIE

SPRZEDAŻY DREWNA

Wójt Gminy Orły ogłasza sprzedaż drewna formie licytacji ofertowej.

Przedmiotowe drewno złożone jest na następującej działce loco:dz. nr 460obrębNiziny -/pas drogowy/.

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji w 2023r.

 • 13 stycznia 2023 10:53

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji w 2023r.

Przejdź do wpisu

INFORMACJA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

 • 10 stycznia 2023 12:10

INFORMACJA

SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Przypominamy, iż do dnia 31 stycznia 2023 r.należy złożyć oświadczenie o wartości sprzedanego alkoholu w roku 2022 i dokonać opłaty za zezwolenia w 2022 r. Termin ten jest nieprzekraczalny,
a spóźnienie skutkuje koniecznością dokonania w ciągu 30 dni opłaty dodatkowej w wysokości 30 % opłaty rocznej, a po tym terminie wygaśnięciem (utratą) zezwolenia. Taka sama zasada dotyczy obowiązku złożenia oświadczenia -  jeżeli przedsiębiorca nie złoży oświadczenia do 31 stycznia, spóźnienie skutkuje koniecznością dokonania w ciągu 30 dni opłaty dodatkowej w wysokości 30 %,
a po tym terminie wygaśnięciem ( utratą ) zezwolenia.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego ,w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn.: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej nr PRZ7161A

 • 04 stycznia 2023 13:58

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego ,w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn.: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej nr PRZ7161A z wewnętrzną linią zasilającą i kanalizacją kablową, na terenie części działki ewid. nr: 253/4,obr. 0003 Duńkowiczki, gm. Orły”.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Orły o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 • 29 grudnia 2022 10:32

Obwieszczenie Wójta Gminy Orły o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny (LPG) na działce nr 289/16 i 289/17 obrąb Zadąbrowie , gm Orły, powiat przemyski"

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie o wydanej decyzji Wójta Gminy Orły o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa oświetlenia drogowego napowietrznego, na terenie działki ewid. nr: 398/7, 546, 35/2, 35/1, 550, obr. Olszynka, gm. Orły.”

 • 21 grudnia 2022 10:54

Obwieszczenie o wydanej  decyzji  Wójta Gminy Orły o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa oświetlenia drogowego napowietrznego, na terenie działki ewid. nr: 398/7, 546, 35/2, 35/1, 550, obr. Olszynka, gm. Orły.”

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie o wydanej decyzji Wójta Gminy Orły o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:”Budowa oświetlenia drogowego napowietrznego, na terenie działki ewid. nr: 228/2, 211, 210, 209, 207/2, 199, obr. Trójczyce, gm. Orły.”

 • 21 grudnia 2022 10:51

Obwieszczenie o wydanej decyzji  Wójta Gminy Orły o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:”Budowa oświetlenia drogowego napowietrznego, na terenie działki ewid. nr: 228/2, 211, 210, 209, 207/2, 199, obr. Trójczyce, gm. Orły.”

Przejdź do wpisu

Wójta Gminy Orły  informuje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa oświetlenia drogowego, na terenie działki ewid. nr: 129/9, 129/10, obr. Duńkowiczki, gm. Orły.”

 • 09 grudnia 2022 08:05

 Wójta Gminy Orły  informuje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa oświetlenia drogowego, na terenie działki ewid. nr: 129/9, 129/10, obr. Duńkowiczki, gm. Orły.”

Przejdź do wpisu

Wójta Gminy Orły informuje   o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa oświetlenia drogowego, na terenie działki ewid. nr: 260/1, 119/3, 119/5 obr. Duńkowiczki, gm. Orły.”

 • 09 grudnia 2022 08:02

 Wójta Gminy Orły informuje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa oświetlenia drogowego, na terenie działki ewid. nr: 260/1, 119/3, 119/5 obr. Duńkowiczki, gm. Orły.”

Przejdź do wpisu

Informacja o złożeniu uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego pn.:,, CORAZ BLIŻEJ ŚWIĘTA..."

 • 06 grudnia 2022 13:47

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie organizacja pozarządowa ma prawo z własnej inicjatywy złożyć wniosek o realizację zadania publicznego. Stowarzyszenie Nasze Małkowice w dniu 6 grudnia 2022r. złożyło ofertę na zadanie:
pn. ,,CORAZ BLIŻEJ ŚWIĘTA…” – przez udział w warsztatach zdrowo, miło i aktywnie spędzamy czas w sposób wolny od uzależnień.
Oferta została załączona do niniejszego ogłoszenia.
Do dnia 13 grudnia 2022r. godz. 14.00 można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres mailowy e.hunc@ugorly.pl.

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie Sprzedaż drewna

 • 05 grudnia 2022 12:16

Wójt Gminy Orły ogłasza sprzedaż drewna forme licytacji ofertowej.

Przedmiotowe drewno złozone jest na następującej działce loco:: dz. nr 189 obręb Walawa boisko sportowe

Przejdź do wpisu

Informacja o złożeniu uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego pn.:,, Aktywni inaczej bez narkotyków i dopalaczy"...

 • 01 grudnia 2022 13:59

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie organizacja pozarządowa ma prawo z własnej inicjatywy złożyć wniosek o realizację zadania publicznego. Gminny Klub Sportowy VIKING Orły dnia 1 grudnia 2022r. złożył ofertę na zadanie:
pn. ,,Aktywni inaczej bez narkotyków i dopalaczy…” – profilaktyka z aktywnością sportową podczas rajdu na szlaku Twierdzy Przemyśl.
Oferta została załączona do niniejszego ogłoszenia.
Do dnia 8 grudnia 2022r. godz. 14.00 można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres mailowy e.hunc@ugorly.pl.

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r., o publicznym transporcie zbiorowym.

 • 01 grudnia 2022 08:41

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.,

o publicznym transporcie zbiorowym.

Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Orły w 2024 roku.

Przejdź do wpisu

Informacja o złożeniu uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego pn.,, Narkotyki - ryzykowna droga"...

 • 25 listopada 2022 09:22

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie organizacja pozarządowa ma prawo z własnej inicjatywy złożyć wniosek o realizację zadania publicznego. Ludowy Klub Sportowy ,,WALAWIANKA” Walawa  dnia 25 listopada 2022r. złożył ofertę na zadanie pn: ,,Narkotyki – ryzykowna droga”
– profilaktyka poprzez treningi sportowe, przeciwdziałanie patologiom społecznym u uzależnieniom oraz promowanie zachowań prozdrowotnych i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, a także zagospodarowania ich czasu wolnego w sposób wolny od uzależnień. Oferta została załączona do niniejszego ogłoszenia. 

Do dnia 2 grudnia 2022r. godz. 14.00 można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres mailowy e.hunc@ugorly.pl.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Orły o zakończeniu zbierania dowodów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 • 21 listopada 2022 09:52

Obwieszczenie Wójta Gminy Orły o zakończeniu zbierania dowodów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny (LPG) na działkach o nr ewidencyjnych 289/16 i 289/17 obręb Zadąbrowie, gm. Orły, powiat przemyski.”

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o wydanej decyzji  Wójta Gminy Orły o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:   „Budowa sieci elektroenergetycznych nN 0,4kV oświetlenia drogowego wraz ze słupami oświetleniowymi i szafką oświetlenia, na terenie działki ewid. nr:

 • 18 listopada 2022 11:18

Ogłoszenie o wydanej decyzji  Wójta Gminy Orły o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:   „Budowa sieci elektroenergetycznych nN 0,4kV oświetlenia drogowego wraz ze słupami oświetleniowymi i szafką oświetlenia, na terenie działki ewid. nr: 518/8, 517/11, 517/13, obr. Orły, gm. Orły.”
 

Przejdź do wpisu

Informacja o wydłużeniu terminu na złożenie wniosku o pomoc dla rodzin rolniczych.

 • 18 listopada 2022 11:12

Informacja o wydłużeniu terminu na złożenie wniosku o pomoc dla rodzin rolniczych.

Przejdź do wpisu

Wyniki konkursu profilaktycznego - ,,Rozwiąż Krzyżówkę"!

 • 16 listopada 2022 08:14

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 • 10 listopada 2022 14:13

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn.:„Budowa oświetlenia drogowego napowietrznego, na terenie działki ewid. nr: 228/2, 211, 210, 209, 207/2, 199, obr. Trójczyce, gm. Orły.”
 

Przejdź do wpisu
Powrót