Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała Nr XXVI/163/20 Rady Gminy Orły z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny na lata 2020-2023

 • 16 lipca 2020 10:00

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVI/162/20 Rady Gminy Orły z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwolywania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 • 16 lipca 2020 09:57

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVI/161/20 Rady Gminy Orły z dnia 22 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr X/68/19 Rady Gminy Orty z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej dla Gminnego Zakładu Usług Wodnych w Orłach oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orłach

 • 16 lipca 2020 09:51

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVI/160/20 Rady Gminy Orły z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, polożonych w Hakownicach

 • 16 lipca 2020 09:48

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVI/159/20 Rady Gminy Orły z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, położonej w Nizinach

 • 16 lipca 2020 09:44

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVI/158/20 Rady Gminy Orły z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/212/2O13 Rady Gminy Orly z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 • 16 lipca 2020 09:40

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVI/157/20 Rady Gminy Orły z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałych

 • 16 lipca 2020 09:41

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVI/156/20 Rady Gminy Orły z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłat na terenie Gminy Orly

 • 16 lipca 2020 09:41

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVI/154/20 Rady Gminy Orły z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie uchwalenia regulaminy utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Orly

 • 26 czerwca 2020 11:53

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVI/153/20 Rady Gminy Orły z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie niedochodzenia należności pieniężnych z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, przypadających Gminie Orly

 • 26 czerwca 2020 11:49

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVI/155/20 Rady Gminy Orły z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu Świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatą z

 • 16 lipca 2020 09:20

Uchwała Nr XXVI/155/20 Rady Gminy Orły z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu Świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi w szczeg6lności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Przejdź do wpisu
Powrót