Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała Nr III/25/18 Rady Gminy Orły z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

 • 04 stycznia 2019 09:25

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr III/24/18 Rady Gminy Orły z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2018 r.

 • 04 stycznia 2019 09:20

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr III/23/18 Rady Gminy Orły z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orły

 • 04 stycznia 2019 09:18

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr III/22/18 Rady Gminy Orły z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie planowanego deficytu budżetu 2019r na zadaniu "Wymiana źródeł światła na energooszczędne oraz budowa nowych i

 • 04 stycznia 2019 09:15

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr III/21/18 Rady Gminy Orły z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci p

 • 04 stycznia 2019 09:10

Uchwała Nr III/21/18 Rady Gminy Orły z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019- 2023

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr III/20/18 Rady Gminy Orły z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu"

 • 04 stycznia 2019 08:53

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr III/19/18 Rady Gminy Orły z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w Gminie Orły „Posiłek w szkole i w domu"

 • 04 stycznia 2019 08:51

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr III/18/18 Rady Gminy Orły z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2019 rok.

 • 04 stycznia 2019 08:48

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr III/17/18 Rady Gminy Orły z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

 • 04 stycznia 2019 08:45

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr III/16/18 Rady Gminy Orły z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Orły z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok"

 • 04 stycznia 2019 08:29

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr III/15/18 Rady Gminy Orły z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Orły

 • 04 stycznia 2019 08:26

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr III/14/18 Rady Gminy Orły z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Orły

 • 04 stycznia 2019 08:26

Przejdź do wpisu

Uchwała budżetowa Gminy Orły na 2019 rok Rady Gminy Orły Nr III/13/18 z dnia 19 grudnia 2018 r.

Przejdź do wpisu
Powrót