Menu Podmiotowe menu ikonka

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ORŁY ZA 2022 ROK

 • 22 sierpnia 2023 09:26

 

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ORŁY ZA 2022 ROK

 

Przejdź do wpisu

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY ORŁY

 • 22 marca 2023 08:15

 

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIEODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY ORŁY

Przejdź do wpisu

RAPORT O STANIE GMINY ZA 2021 ROK

 • 10 czerwca 2022 09:21

Przejdź do wpisu

Strategia Rozwoju Gminy Orły na lata 2021-2030

 • 22 lutego 2022 11:42

Przejdź do wpisu

RAPORT O STANIE ZAPEWNIANIA DOSTĘPNOŚCI PODMIOTU PUBLICZNEGO

 • 31 marca 2021 15:00

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Przejdź do wpisu

ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY ORŁY na lata 2021-2024 z perspektywą do 2036 roku

 • 22 lutego 2021 08:30

Przejdź do wpisu

RAPORT O STANIE GMINY ZA 2019 ROK

 • 22 lutego 2021 08:27


RAPORT O STANIE GMINY ZA 2019 ROK

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713) Wójt Gminy przedkłada Radzie Gminy  Raport o stanie gminy za rok poprzedni. W załączniku do niniejszego komunikatu przedstawiamy Raport o stanie Gminy Orły za 2019 rok. Rada gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Przyjęcie uchwały o udzieleniu wotum zaufania dla Wójta Gminy poprzedzone jest debata, w której mogą, poza radnymi uczestniczyć mieszkańcy gminy. Jednakże aby mieszkaniec mógł wziąć udział w debacie misi dokonać zgłoszenia, które zostanie poparte podpisami co najmniej 20 osób. W załączniku przedkładamy wzór zgłoszenia. Zgłoszenia należy dostarczyć do Urzędu Gminy Orły, ul. Przemyska 3, 37-716 Orły w terminie do 14 sierpnia 2020r. do godz. 15.00

Przejdź do wpisu

Program Ochrony Środowiska dla gminy Orły na lata 2019 - 2022 z perspektywą do 2026 r.

 • 17 kwietnia 2020 12:07

Przejdź do wpisu

STATUT GMINY ORŁY

 • 08 stycznia 2019 12:21


Uchwała Nr LXIV(322(2018 Rada Gminy Orły z dnia 12 października 2018 r.

 

Przejdź do wpisu

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ORŁY ZA 2021 ROK

 • 11 kwietnia 2018 13:22


ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ORŁY
ZA 2021 ROK

 

Przejdź do wpisu

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Orły

 • 17 stycznia 2018 14:07

Uchwała Nr LI/249/17 Rady Gminy Orły z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie: przyjęcia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Orły"

Przejdź do wpisu

STRATEGIA MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO PRZEMYŚL

 • 18 grudnia 2017 10:24

Przejdź do wpisu

Program Ochrony Środowiska dla gminy Orły na lata 2017 - 2020 z perspektywą do 2024 r. (projekt)

 • 27 października 2017 14:16

Przejdź do wpisu

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

 • 13 września 2017 07:45

Uchwała Nr XXXVII/188/2017 Rady Gminy Orły z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Orły
 

Przejdź do wpisu

STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GMINY ORŁY NA LATA 2014 - 2020

 • 14 lipca 2015 07:44

STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GMINY ORŁY NA LATA 2014 - 2020

Przejdź do wpisu

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI GMINY ORŁY NA LATA 2012-2016

 • 11 grudnia 2012 08:05

 

Uchwała Nr XXVII/190/12 Rady Gminy Orły z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Orły na lata 2012-2016"

 

 

 

 

 

 

Przejdź do wpisu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY

 • 23 maja 2012 10:49

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY


Zarządzenie Nr 121/11 Wójta Gminy w Orłach z dnia 12 września 2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Orły
 

 

Przejdź do wpisu

PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY ORŁY W 2012 R.

 • 23 maja 2012 09:59

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XX/158/2012 Rady Gminy Orły z dnia 17 maja 2012 r.
- Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Orły w 2012 r.

 

Przejdź do wpisu

REGULAMINU PRACY W URZĘDZIE GMINY

 • 23 maja 2012 10:48

 

REGULAMINU PRACY W URZĘDZIE GMINY

 

Przejdź do wpisu

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ORŁY / PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DAL GMINY ORŁY

 • 20 lutego 2013 11:51

 

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ORŁY

 

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DAL GMINY ORŁY

 

Zatwierdzony Uchwała Nr XXIV/213/05 Rady Gminy w Orłach z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Ochrony Środowiska” wraz z „Planem Gospodarki Odpadami” dla Gminy Orły

Przejdź do wpisu
Powrót