Menu Podmiotowe menu ikonka

Klauzula informacyjna - dla podmiotów wnoszących petycje

  • 02 czerwca 2023 12:29

Klauzula informacyjna – dla podmiotów wnoszących petycje

 

        Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) – (RODO), informuję, że:

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wójt Gminy Orły, ul. Przemyska 3, 37-716 Orły;

2.      Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres e-mail: iod@ugorly.pl; lub pocztą tradycyjną na adres: ul. Przemyska 3. 37-716 Orły

3.      Pani/Pana dane osobowe będą  przetwarzane w celu rozpatrzenia składanej petycji na podstawie art. 6 ust. 1 lit.  c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku  z ustawą  z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz. U. z 2018r., poz. 870).

W przypadku wyrażenie przez Panią/Pana zgody na ujawnienie na stronie internetowej urzędu, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu dokonania publikacji i ujawnienia danych, a podstawą przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1 lit a RODO – przetwarzanie danych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą

4.       Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie odbiorcy które uprawnione są do  ich  otrzymania  na  mocy  przepisów  prawa. W przypadku ujawnienia danych na stronie internetowej ( tj. imię i nazwisko tylko w przypadku zgody )odbiorcami danych będzie również nieokreślony krąg osób mający dostęp do strony internetowej.

5.      Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

6.      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania wskazanego w pkt 3, a po tym czasie przez okres w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

7.      Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz ich usunięcia po ustaniu okresu przechowywania w myśl obowiązujących przepisów.

8.      Jeżeli zaistnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

9.      Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże niepodanie niektórych danych osobowych ( tożsamości lub danych adresowych) może uniemożliwić lub wydłużyć czas na rozpatrzenie petycji. Minimalny zakres danych niezbędnych do rozpatrzenia petycji wynika z art. 4 i 5 ustawy z dnia 14 lipca 2014r. o petycjach.

10.  Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych nie będzie poddane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji i nie będzie podlegało profilowaniu;

Pełny tekst klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie BIP Urzędu Gminy Orły i w Biurze Obsługi Klienta

 

 

Przejdź do wpisu

Petycja w sprawie budowy oświetlenia ulicznego

  • 03 czerwca 2020 15:01

Petycja w sprawie budowy oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 286/22 w Zadąbrowiu 

Przejdź do wpisu
Powrót