Urząd Gminy Orły
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Orły
 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Orły, od 01 lipca 2020 r. obowiązuje nowa metoda naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XXVII/165/2020 Rady Gminy Orły z dnia 08 czerwca 2020r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. U. Woj. Podk. 2020r. poz. 2566), opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, stanowi iloczyn ilości zużytej wody i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dopuszcza wybór jednej z czterech metod naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłata może stanowić iloczyn stawki z liczbą mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość lub z ilością zużytej wody z danej nieruchomości lub z powierzchni lokalu mieszkalnego. Czwartą dopuszczalną metodą naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest zryczałtowana opłata od gospodarstwa domowego.
Ostatnia z metod, która obowiązywała na terenie Gminy polegała na naliczeniu opłaty za odbiór odpadów komunalnych od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość. W praktyce była nie do zweryfikowania, ponieważ stwarzała możliwość podania nieprawdziwych danych w deklaracjach – zaniżanie liczby mieszkańców.
Od czasu wybuchu epidemii COVID-19 (marzec) zaobserwowano duży napływ mieszkańców powracających z zagranicy, uczniów z internatów oraz studentów szkół wyższych.  Do Wójta wpłynęła tylko jedna korekta deklaracja zwiększającą liczbę osób zamieszkałych w nieruchomości.  Rada Gminy Orły podjęła decyzję o docelowym wprowadzeniu na terenie Gminy nowej metody naliczania opłat za gospodarowanie odpadami na podstawie ilości zużytej wody.  Nowa metoda umożliwia weryfikację ilości zużytej wody przez mieszkańców podanej w deklaracji (dane o ilości zużytej wody są ewidencjonowane przez Gminny Zakład Usług Wodnych - komunikat w załączeniu).
W przypadku braku opomiarowania zużytej wody na nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy lub w przypadku, gdy nieruchomość nie jest podłączona do gminnej sieci wodociągowej (posiada własne ujęcie wody - studnię) podstawę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn  osób zamieszkujących nieruchomość i przeciętnej normy zużycia wody zgodnej z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1437) oraz stawki opłaty określonej w uchwale.
Właściciel zasiedlający nieruchomość w danym roku podatkowym, w tym właściciel nieruchomości nowo zamieszkałej, przez okres pierwszego roku zasiedlenia nieruchomości lub od daty zamieszkania w niej pierwszego mieszkańca wyliczają opłatę na podstawie przeciętnego miesięcznego zużycia wody przez mieszkańca, na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury.
Metoda naliczania opłaty uzależniona od zużycia wody daje gwarancję rozłożenia kosztów gospodarki odpadami w zależności od ilości osób przebywających w gospodarstwie domowym a co za tym idzie ilości produkowanych odpadów. Przyjęcie metody naliczania opłaty uzależnionej od zużycia wody pozwoli na zmniejszenie deficytu budżetowego w gospodarce odpadami komunalnymi wywołanego skokowym wzrostem kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów.
 
Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:
-  8,50 zł miesięcznie od 1 m3 zużytej wody w danej nieruchomości (zużycie wody za rok poprzedni ustalone w oparciu o wodomierz główny z wyłączeniem zużycia wody odrębnie opomiarowanej) przy zbieraniu odpadów w sposób selektywny,
- od 1 lipca 2020 r. zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi w wysokości 0,50 zł miesięcznie od 1 m3 zużytej wody, jeżeli bioodpady stanowiące odpady komunalne będą kompostowane w przydomowym kompostowniku.

Ze zwolnienia będą mogli skorzystać właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy wszystkie bioodpady będą gromadzić we własnym kompostowniku. Tym samym nie będą od nich odbierane tego typu odpady przez podmiot wykonujący usługę.
 
U W A GA !!!

W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył oświadczenie o kompostowaniu wszystkich bioodpadów w przydomowym kompostowniku:
- nie posiada kompostownika przydomowego,
- nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,
- uniemożliwia wójtowi lub upoważnionej przez niego osobie dokonania oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji o korzystaniu z kompostownik, utraci prawo do zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi potwierdzone na podstawie decyzji administracyjnej. Nastąpi to od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie, co najmniej jednej z przesłanek wskazanych wyżej. Ponowne  skorzystanie ze zwolnienia będzie możliwe nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna, i wymaga złożenia nowej deklaracji.
 
Bezwzględna segregacja odpadów.
Zgodnie z nowelizacją przepisów na terenie Gminy Orły wprowadza się obowiązek selektywnej zbiórki odpadów. Obowiązek zbierania odpadów w sposób selektywny i nowe zasady segregacji odpadów – (jednolite na terenie całego kraju) – wprowadzono w związku z wejściem we wrześniu 2019 w życie przepisów ustawy z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1579).
Kontrolę prawidłowości segregacji prowadzić będą pracownicy firmy odbierającej odpady komunalne. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, na właściciela nieruchomości nałożona zostanie kara w wysokości dwukrotności stawki obowiązującej opłaty. Kara zostanie nałożona w drodze decyzji administracyjnej.
Podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na terenie gminy wynosi 17,00 zł miesięcznie od 1 m3 zużytej wody w danej nieruchomości. jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.
Ważne! Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie Gminy Orły zobowiązani są zawrzeć umowę na odbiór odpadów komunalnych pochodzących z prowadzonej przez nich działalności gospodarczej
z przedsiębiorcą posiadającym wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Orły.
 
Zgodnie z przepisami zakazuje się na terenie Gminy Orły:

spalania pozostałości roślinnych na terenie nieruchomości poza urządzeniami i instalacjami do tego przewidzianymi; umieszczania w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, odpadów pochodzących z działalności gospodarczej.

Popioły (zimne) właściciel nieruchomości może zagospodarować na własne potrzeby poprzez:
utwardzenie dojazdów i przejść wyłącznie na terenie własnej posesji kompostowanie popiołu drzewnegoKLIK ►    Wzór i sposób wypełnienia deklaracji o wysokosci opłaty za gospdarowanie odfpadami komunalnymi


Konto bankowe dla opłat za odpady komunalne
Nr konta: 38 9113 1027 2005 3000 0045 0018


Harmonogram Odbioru Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Orły w 2020 rok

 

 

 

 ABC SEGREGACJI !!!
 
Od 1 stycznia 2018 r. wejdą nowe zasady segregacji odpadów komunalnych. Od tej pory odpady będą dzielone na cztery frakcje. Do pojemnika/worka niebieskiego trafi papier, do zielonego – szkło, żółtego – metale i tworzywa sztuczne, a do brązowego – odpady ulegające biodegradacji.
WAŻNE - > Proszę zapoznać się z szczegółami gdzie wrzucać konkretne odpady

KLIK ►  ABC SEGREGACJI !!!
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
WytworzyłUrząd Gminy Orły2012-05-16
Publikujący Piotr Koszykowski - Administrator 2012-05-16 14:07
Modyfikacja Piotr Koszykowski - Administrator 2020-08-26 09:27

Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2012-05-16
Publikujący Piotr Koszykowski - Administrator 2012-05-16 14:32
Modyfikacja Piotr Koszykowski - Administrator 2012-05-16 14:33
Urząd Gminy Orły
Urząd Gminy Orły, ul. Przemyska 3, 37-716 Orły , tel. +48 (16) 671 26 93 , e-mail: urzad@ugorly.pl
Wygenerowano: 25 stycznia 2021r. 12:26:34
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.