Urząd Gminy Orły
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponad wymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

Załączniki:

UCHWAŁA Nr XXI/223/2008 Plik doc 83.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2009-01-08
Publikujący -

w sprawie uchwalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia

dydaktyczno- wychowawcze

Załączniki:

UCHWAŁA Nr XXI/225/2008 Plik doc 202.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2009-01-08
Publikujący -

w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

Załączniki:

UCHWAŁA Nr XXI/224/2008 Plik doc 100.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2009-01-08
Publikujący -

w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Orły na lata 2008-2012, oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Orły.

Załączniki:

Uchwała Nr XXI/222/2008 Plik doc 61.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2009-01-08
Publikujący -

w sprawie ustalenia stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych, którzy nie udokumentują korzystania z usług podmiotów posiadających zezwolenie.

 

Załączniki:

Uchwała Nr XXI/221/08 Plik doc 61.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2009-01-08
Publikujący -
Uchwała nr X/128/07 Rady Gminy w Orłach z dnia 28 grudnia 2007r w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
Uchwała Nr XI/142/08 Rady Gminy w Orłach z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności Gminy Orły i jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych.

Załączniki:

Uchwala XI14208.doc Plik doc 62.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
Uchwała X\126\07- Pomoc Finansowa dla Powiatu Przemyskiego w 2008r.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
Uchwała w sprawie podatku od środków transportowych
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
Uchwała w sprawie podatku od nieruchomości
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
Uchwała nr VII/89/07 z dnia 23.08.2007 w sprawie Zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dal uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Orły

Załączniki:

UCHWALA.doc Plik doc 142.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
U c h w a ł a Nr VI/ 72 /07 Rady Gminy w Orłach z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej we wsi TRÓJCZYCE Działając na podstawie art.18, ust.2, pkt.9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. „o samorządzie gminnym” (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art.13 ust.1 i art.37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r „o gospodarce nieruchomościami” (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603), na wniosek Zebrania Wiejskiego wsi TRÓJCZYCE
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
U c h w a ł a Nr VI/ 71 /07 Rady Gminy w Orłach z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanych we wsi DROHOJÓW Działając na podstawie art.18, ust.2, pkt.9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. „o samorządzie gminnym” (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art.13 ust.1 i art.37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r „o gospodarce nieruchomościami” (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603), na wniosek Zebrania Wiejskiego wsi DROHOJÓW, oraz ustaleń zawartych w ŧ1 pkt.1 lit.„b” uchwały Nr XXIV/ 208 /05 Rady Gminy w Orłach z dnia 21 czerwca 2005r „w sprawie zbycia i nabycia nieruchomości w gminie Orły”
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
Uchwała Nr XXIX/253/05 Rady Gminy w Orłach z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Orły

Załączniki:

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY.doc Plik doc 109.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
UCHWAŁA Nr XXIX/251/05 Rady Gminy w Orłach z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze

Załączniki:

uchwala 251.doc Plik doc 67.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
U c h w a ł a Nr XXIX/255/05 Rady Gminy w Orłach z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny i podatek leśny.

Załączniki:

uchwala 255.doc Plik doc 283.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
UCHWAŁA Nr XXIX/249/2005 Rady Gminy w Orłach z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

Załączniki:

uchwala 249.doc Plik doc 103.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
Uchwała Nr XXIX/245/05 Rady Gminy w Orłach z dnia 24 listopada 2005r w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Orły

Załączniki:

Uchwala 245.doc Plik doc 77.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
UCHWAŁA Nr XXIX/250/05 Rady Gminy w Orłach z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

Załączniki:

uchwala250.doc Plik doc 47.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
Uchwała Nr XXVI/ 231 / 05 Rady Gminy w Orłach z dnia 31 sierpnia 2005r w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanych we wsi WALAWA Na podstawie art.18, ust.2, pkt.9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591z późn. zm.), oraz art.13, ust.1 i art. 37 ust. 2 pkt.6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603), na wnioski: wspólny Państwa Urszuli i Zbigniewa Broszko i Danuty i Stanisława Szeremeta z dnia 30.08.2004r, oraz Pani Janiny Łakomskiej z dnia 30.08.2004r, po uzyskaniu pozytywnych opinii Zebrania Wiejskiego wsi WALAWA odbytego w dniu 20.03.2005r i Szkoły Podstawowej w Walawie z dnia 31.05.2005r – Rada Gminy w Orłach
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
Uchwała Nr XXVI/ 229 /05 Rady Gminy w Orłach z dnia 31 sierpnia 2005r w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanych we wsi NIZINY Na podstawie art.18, ust.2, pkt.9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), oraz art.13, ust.1 i art. 37 ust. 2 pkt.6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603), na wnioski Państwa Krystyny i Mariana Nawojskich z dnia 23.01.2004r i Pani Krystyny Telega z dnia 16.04.2004r, po uzyskaniu pozytywnych opinii Rady Sołeckiej wsi Niziny i Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Nizinach – Rada Gminy w Orłach
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
Uchwała Nr XXVI/ 236 / 05 Rady Gminy w Orłach z dnia 31 sierpnia 2005r w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej we wsi Ciemięrzowice Na podstawie art.18, ust.2, pkt.9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), oraz art.13, ust.1 i art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603 ) , na wniosek Zebrania Wiejskiego wsi CIEMIĘRZOWICE – Rada Gminy w Orłach
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
Uchwała Nr XXVI/ 237/05 Rady Gminy w Orłach z dnia 31 sierpnia 2005r w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej we wsi Małkowice Na podstawie art.18, ust.2, pkt.9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), oraz art.13, ust.1 i art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603 ), na wniosek Zebrania Wiejskiego wsi MAŁKOWICE – Rada Gminy w Orłach
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
Uchwała Nr XXVI/ 230 /05 Rady Gminy w Orłach z dnia 31 sierpnia 2005r w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych niezabudowanych we wsi MAŁKOWICE Na podstawie art.18, ust.2, pkt.9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 z późn. zm.), oraz art.13 ust. 1 i art.37 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603 ), na wniosek Zebrania Wiejskiego wsi MAŁKOWICE – Rada Gminy w Orłach
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
Uchwała Nr XXVI / 228 / 05 Rady Gminy w Orłach z dnia 31 sierpnia 2005r w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej we wsi NIZINY na rzecz Gminy Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt.9, lit. ”a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. „o samorządzie gminnym” (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), na wniosek Zebrania Wiejskiego wsi Niziny i oświadczenia Pani Stanisławy Bandrowskiej - Rada Gminy w Orłach
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
Uchwała Nr XXIV/208/ 05 Rady Gminy w Orłach z dnia 21 czerwca 2005r w sprawie zbycia i nabycia nieruchomości w gminie Orły

Załączniki:

208.doc Plik doc 78.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
Uchwała Nr XXIV/207/ 05 Rady Gminy w Orłach z dnia 21 czerwca 2005r w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej we wsi KASZYCE

Załączniki:

207.doc Plik doc 28.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
U c h w a ł a Nr XXIV/ 206 /05 Rady Gminy w Orłach z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę i zbycie nieruchomości we wsi Małkowice

Załączniki:

206.doc Plik doc 35.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
Uchwała Nr XXIV/205/ 05 Rady Gminy w Orłach z dnia 21 czerwca 2005r w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych niezabudowanych we wsi WALAWA

Załączniki:

205.doc Plik doc 32.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
U c h w a ł a Nr XXII/196/05 Rady Gminy w Orłach z dnia 28 kwietnia 2005 r.

Załączniki:

196.doc Plik doc 130.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
U c h w a ł a Nr XX/189/05 RADY GMINY w ORŁACH z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Orły wierzytelności po zlikwidowanym Gminnym Przedsiębiorstwie Obrotu Rolnego Spółka z o.o. „GMIN-ROL” w Orłach.

Załączniki:

189.doc Plik doc 32.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
U c h w a ł a Nr XX/188/05 Rady Gminy w Orłach z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie zawarcia porozumienia i przyjęcia do realizacji zadania ponadgminnego.

Załączniki:

188.doc Plik doc 34.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
U c h w a ł a Nr XX/186/05 Rady Gminy w Orłach z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie uchylenia uchwały.

Załączniki:

186.doc Plik doc 34.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
UCHWAŁA NR XX/185/05 RADY GMINY w ORŁACH z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na budowę oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną dla 4-ch miejscowości Gminy Orły

Załączniki:

185.doc Plik doc 36.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
UCHWAŁA NR XX/181/05 RADY GMINY w ORŁACH z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia kwoty wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Orłach.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
U c h w a ł a Nr XX/180/05 Rady Gminy w Orłach z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w planie finansowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 r.

Załączniki:

180.doc Plik doc 34.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
U c h w a ł a Nr XX/178/05 Rady Gminy w Orłach z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie nabycia nieruchomości w miejscowości Ciemięrzowice od rolnika indywidualnego na rzecz Gminy.

Załączniki:

178.doc Plik doc 35.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
U c h w a ł a Nr XX/179/05 Rady Gminy w Orłach z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości we wsi Zadąbrowie.

Załączniki:

179.doc Plik doc 36.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
U c h w a ł a Nr XX/177/05 Rady Gminy w Orłach z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie oznaczenia nieruchomości numerami porządkowymi

Załączniki:

177.doc Plik doc 35.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
U c h w a ł a Nr XX/176/05 Rady Gminy w Orłach z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie oznaczenia nieruchomości numerami porządkowymi.

Załączniki:

176.doc Plik doc 35.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
U c h w a ł a Nr XXI/192/05 Rady Gminy w Orłach z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Trójczyce.

Załączniki:

Uchwaly 192-193.doc Plik doc 39.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
UCHWAŁA NR XX/184/05 RADY GMINY W ORŁACH z dnia 28 lutego 2005r. W sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Orły.

Załączniki:

UCHWALA NR XX.doc Plik doc 23.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
UCHWAŁA NR XX/183/05 RADY GMINY W ORŁACH z dnia 28 lutego 2005r. W sprawie ustalenia zasad przyznawania usług opiekuńczych i o odpłatności za te usługi.

Załączniki:

Uchwala Gops.doc Plik doc 29.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
UCHWAŁA Nr XX/175/2005 Rady Gminy w Orłach z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze

Załączniki:

uch XX 175 2005.doc Plik doc 67.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
UCHWAŁA Nr XX/174/2005 Rady Gminy w Orłach z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

Załączniki:

uch XX 174 2005.doc Plik doc 46.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
UCHWAŁA Nr XX/173/2005 Rady Gminy w Orłach z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

Załączniki:

uch XX 173 2005.doc Plik doc 102.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
Uchwała Nr XVI/137/04 Rady Gminy w Orłach z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Orły. U c h w a ł a Nr XVI/138/04 Rady Gminy w Orłach z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego

Załączniki:

Dz.Urzed..doc Plik doc 0.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
Uchwały XII/108/04 XII/120/04

Załączniki:

Dz.Urzed..doc Plik doc 0.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
Uchawły: XI/102/04 XI/103/04 XI/104/04

Załączniki:

Dz.Urzed..doc Plik doc 0.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
podatek od psów podatek od nieruchomości zwolnienia z podatku od nieruchomości wzory informacji o gruntach , nieruchomosciach i lasach podatek od srodków transportowych zmiana programu utrzymania czystosci i porządku na terenie Gminy

Załączniki:

Uchwaly IX sesji .doc Plik doc 189.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
Urząd Gminy Orły
Urząd Gminy Orły, ul. Przemyska 3, 37-716 Orły , tel. +48 (16) 671 26 93 , e-mail: urzad@ugorly.pl
Wygenerowano: 25 września 2021r. 07:32:45
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.