Urząd Gminy Orły
bip.gov.pl
eBIP :: Rejestr zmian :: OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Kierownik USC

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Kierownik USC

W związku z tym, że termin składania dokumentów wskazany  w ogłoszeniu upływa z dniem 19.07.2009 tj. niedziela, przedłuża się termin składania dokumentów na dzień 20.07.2009 tj. poniedziałek

Orły,dnia 09 lipca 2009r.


W Ó J T G M I N Y O R Ł Y

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:
Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich - Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego


1.Wymagania niezbędne:
wymogi określone w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008r. Nr 223,poz. 1458)
wymogi określone w art. 6a ust.1 ustawy z dnia 29 września 1986r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2004r. Nr 161, poz.1688 z późn. zm. ),
umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,
stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
niekaralność,
nieposzlakowana opinia.


2.Wymagania dodatkowe:

-obowiązkowość, samodzielność, komunikatywność, umiejętność dobrej
organizacji pracy zespołowej, kultura osobista,
-umiejętność selekcji informacji i korzystania z przepisów prawa,
- dyspozycyjność,
- kreatywność i samodzielność w działaniu,
- znajomość prawa o aktach stanu cywilnego, prawa cywilnego, prawa
administracyjnego, o samorządzie gminnym,
- mile widziane opinie i referencje z poprzednich miejsc pracy.

3.Zakres głównych zadań na stanowisku Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich- Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego :

Prowadzenie spraw związanych z :
1.Przyjmowaniem oświadczeń o:
1/ wstąpieniu w związek małżeński,
2/ braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
3/ wyborze nazwiska, jakie będą nosić małżonkowie i dzieci zrodzone z małżeństwa,
4/ powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
5/ uznaniu dziecka,
6/ nadaniu dziecku nazwiska męża matki,
2.Wydawanie zaświadczeń na:
1/ sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego,
2/ zawarcia małżeństwa bez okresu wyczekiwania,
3. Wydawanie zaświadczeń o:
1/ zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa,
2/ braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.
4.Prowadzenie korespondencji z placówkami konsularnymi Rzeczypospolitej
Polskiej.
5.Sporządzanie aktów urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz prowadzenie skorowidzów do tych akt.
6.Kompletowanie akt zbiorowych urodzeń, małżeństw, zgonów.
7.Prowadzenie archiwum ksiąg stanu cywilnego i akt zbiorowych.
8.Współpraca w sprawie ustanowienia pełnomocnika o ustalenie ojcowstwa i o roszczenie alimentacyjne.
9.Transkrypcja aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą.
10.Odtwarzanie aktów stanu cywilnego.
11.Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego i zaświadczeń stwierdzających brak aktów lub ksiąg.
12.Sporządzanie testamentów.

4.Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny - podanie o pracę,
- życiorys /CV/ uwzględniający przebieg pracy zawodowej,
- odpisy lub poświadczone kserokopie dokumentów poświadczających
wykształcenie,
- kwestionariusz osobowy,
- koncepcja pracy na w/w stanowisku
- poświadczone kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów
potwierdzających staż
- oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni
z praw publicznych,
-oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za umyślne
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo
skarbowe,
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do wykonywania pracy na
stanowisku objętym naborem
- referencje z poprzednich miejsc pracy (kjeżeli kandydat takie posiada).
Wymiar czasu pracy na stanowisku Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich – Kierownika USC – pełny etat.

Wymagane wnioski zawierające dokumenty aplikacyjne należy składać
w sekretariacie Urzędu Gminy w Orłach ul. Przemyska 3 w kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „oferta na stanowisko Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich- Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego”do dnia 19 lipca 2009r.(decyduje data wpływu do UG Orły) .Oferty złożone po powyższym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku przesłania dokumentacji listem poleconym o złożeniu ich w terminie decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Orłach a nie data stępla pocztowego.

Po upływie terminu składania wniosków, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej UG Orły /www.bip.orly.pl oraz na tablicy ogłoszeń zostanie umieszczona lista osób zawierająca imię i nazwisko, oraz
miejsce zamieszkania kandydata, a po zakończeniu procedury naboru, również informacja o jego wynikach.

UWAGA – wniosek zawierający dokumenty aplikacyjne musi być zaopatrzony w klauzulę - wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku dla potrzeb niezbędnych do prawidłowej realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych /Dz.U.z 2002 r. Nr 1001, poz.926 z póżn. zmianami/, oraz art.3a ustawy z dnia 22 marca 1999r. o pracownikach samorządowych /Dz.U. Z 2001 r. Nr 142, poz 1593
z późn. zmianami/.

WÓJT GMINY
mgr inż. Ryszard Cząstka

 
Rejestr zmian

Modyfikował/a: Administrator
Data: 2009-07-13 10:34:08

Urząd Gminy Orły
Urząd Gminy Orły, ul. Przemyska 3, 37-716 Orły , tel. +48 (16) 671 26 93 , e-mail: urzad@ugorly.pl
Wygenerowano: 25 września 2021r. 14:28:02
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.